Вести

Реализатори програма „Електронски архив српске средњовековне баштине“ Вељко Глушчевић и Жарко Вујошевић су по позиву учествовали на научном скупу у Будимпешти (26-28.11.2007) са темом о могућностима интернационалног повезивања пројеката дигитализације архивске грађе у организацији Monasterium-Konsortium-а са седиштем у Бечу. Сарадници института су одржали реферат са темом „Das serbische Urkundenmaterial“ (Вујошевић) и представили програм еАССБ са резултатима приказаним на веб страници Балканолошког института САНУ (Глушчевић). На позив организатора скупа, Институт је са програмом еАССБ приступио Monasterium-Konsortium-у као „радна група“ (Arbeitsgruppe) која ће у улози уређивача садржаја (Content Provider) презентовати сопствени дигитализовани материјал на међународном  веб порталу www.monasterium.net, о чему је потписан уговор.

Протокол са пленарне седнице од 27.11. приложен је у pdf формату (на немачком).

Biljana Sikimić Petko Hristov Kurban in the Balkans Belgrade 2007

Зборник радова Курбан на Балкану на енглеском језику (Kurban in the Balkans); Београд 2007, резултат је међународне сарадње Балканолошког института САНУ и Етнографског института и музеја БАН из Софије. Окупља групу истраживача из неколико хуманистичких дисциплина које карактерише интердисциплинарни приступ у доменима постмодерне антропологије, антрополошке лингвистике и антропологије фолклора. Заједничку истраживачку нит представља искуство личног теренског рада на простору Балкана данас и поимање традиције као процеса, а не стања. Стога су уредници зборника, Биљана Сикимић и Петко Христов, свесни да је и овај зборник радова научни конструкт, покушај фиксирања инсуларних пракси жртвовања животиње, обједињених само заједничком географском одредницом: Балкан.
Преиспитивањем локалног (балканског) знања о локалним (балканским) појавама зборник Курбан на Балкану постаје интегрални део серије издања истраживача са пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“ Балканолошког института САНУ, а која је посвећена маргинализованим или ургентним питањима антрополошки усмереног теренског рада: Скривене мањине на Балкану, Београд 2004; Бањаши на Балкану, Београд 2005, Избегличко Косово, Крагујевац 2004; Живот у енклави, Крагујевац 2005; Торак, методологија теренских истраживања, Нови Сад 2006 (на румунском језику).

CONTENTS


Note on spelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Editors’ introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9

Andrey N. Sobolev: On Balkan names for the sacrificial animal
on St George’s Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Elena Marushiakova, Vesselin Popov: The vanished kurban. Modern
dimensions of the celebration of Kakava/H›drellez among
the Gypsies in Eastern Thrace (Turkey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Sanja Zlatanović: The Roma of Vranje: kurban with five faces . . . . . . . . . .. 51

Svetlana Ćirković: Temporal dimensions of kurban for the deceased:
refugees from Kosovo and Metohija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Katalin Kovalcsik: Gurbane as a representation of traditional identity
and culture in an Oltenian Rudar community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Annemarie Sorescu-Marinković: The gurban displaced: Bayash guest
workers in Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Biljana Sikimić: Gurban in the village of Grebenac: between participants’memory
and researchers’ construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Gerda Dalipaj: Kurban and its celebration in the Shpati Region in
the first half of the 20th century. A case study of local social
structure and identities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 181

Rigels Halili: Kurban today among the Albanians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Petko Hristov, Tsvetana Manova: The new ‘old’ kurban. A case study . . . .209

Margarita Karamihova: Kurban sacrificial offering for good health
at a ‘strange’place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 231

Petko Hristov: Celebrating the abandoned village: the ritual process
in the post-socialist Balkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 245

Rachko Popov: Kurban sacrificial offerings on the feastdays of the
summertime saints in the calendar tradition of the Bulgarians . . . . . .. . . . 259

Vladimir Bocev: Kurban among the Macedonians . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 269

Smiljana Djordjević: Dušno: blood sacrifice in the posthumous customs
of colonist Serbs in Omoljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 299

Свети краљ

Књига Смиље Марјановић Душанић Свети краљ. Култ Стефана Дечанског посвећена је једној од најсложенијих појава у владарској идеологији средњег века - феномену светог краља у западноевропској и византијској култури. Први део књиге бави се анализом порекла и институције краљевске светости у средњовековној Европи, да би ауторка потом детаљно обрадила овај значајан феномен у српској средњовековној држави. Посебна пажња посвећена је анализи појаве и утицају култа светог краља у идеологији српске средњовековне државе. Други део књиге бави се култом св. Стефана Дечанског. Овај светитељски култ одабран је као карактеристичан пример владарске светости у Срба, не само стога што је Дечански поред светог Симеона и светог Саве најпопуларнији српски светитељ у званичној и популарној побожности, већ и из разлога дугог трајања његовог култа. Прошавши све фазе у своме развоју, од династичког светитеља, преко новог мартира, историјског јунака до националног хероја обновљене државе 19. столећа, култ Дечанског постао је најпотпунији култ светог краља у српској историји. Студија покреће сложено питање анализе јавног заједничког сећања, рађања историјске меморије и њеног везивања за феномен светог места. Тиме аутор понире у веома широк временски распон од средњег, преко новог века, до актуелне садашњости, преиспитујући однос између историје и сећања. Књига је заједничко издање Балканолошког института САНУ и издавачке куће Clio

Трећи том Косовске трилогије

Трећи том Косовске трилогије Душана Т. Батаковића, покрива кључне феномене косовске и метохијске реалности од краја XIX века па закључно са преговорима у Бечу (2005-2007) о будућем статусу Косова. Веома добро документована, заснована на доступним и верификованим изворима, ова књига значајно употпуњује наша научна знања о Косову и Метохији. Књига је додатно обогаћена пробраним документима.

NEUTRALITY AS INDEPENDENCE GREAT BRITAIN, SERBIA AND THE CRIMEAN WAR

Балканолошки иниститу САНУ недавно је објавио енглеско издање књиге свог сарадника маг. Чедомира Антића о међународним односима Велике Британије и Србије за време Кримског рата. Аутор предговора књиге Neutrality as Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War, угледни професор и историчар Кримског рата Винфред Баумгарт (Winfried Baumgart), приметио је да је реч о првој монографији објављеној на неком од европских језика, која представља историју учешћа Србије у европској политици уочи и за време овог рата. Антићева књига доноси нову интерпретацију улоге Велике Британије и Француске у историји Србије педесетих година 19. века и пружа нове изворе у вези са идејама о реформи Србије и Османског царства. У овом издању своје књиге Антић је понудио и нове податке за биографију контроверзног Томаса Фонбланка, дипломате који је током скоро две деценије представљао Велику Британију у Србији.

Balkanika

Articles

 

RALPH PAGET. A DIPLOMAT IN SERBIA Beograd 2006

Историчар Чедомир Антић, сарадник Института, недавно је добио годишњу награду угледнog Северноамеричког друштва за српске студије. Антић је награду добио за биографију сер Ралфа Пеџета, британског дипломате и пријатеља Србије, коју је под насловом Sir Ralph Paget: A Diplomat in Serbia, објавио Балканолошки институт Српске академије наука и уметности. Предговор књизи написао је британски историчар др Нејџел Брејли

Дечанско питање

У оквиру изабраних дела о Косову и Метохији Душана Т. Батаковића, угледна издавачка кућа „Чигоја“ објавила је, после збирке студија под насловом Косово и Метохија у српско-арбанашким односима , друго, допуњено издање монографије Дечанско питање. Ова монографија испитује сложене српско-албанске односе у Старој Србији, положај српске цркве и улогу Русије и руских монаха на прелазу из 19. у 20. век.

Бели град

У издању Балканолошког института појавила
се коауторска студија др Мирјане Детелић и мр Марије Илић Бели град : порекло епске формуле и словенског топонима (Посебна издања 93. Београд: Балканолошки институт САНУ. 2006. 249 стр.). Студија се бави фолклористичком и лингвистичком анализом споја бели град као топоса у српској, хрватској и муслиманској епици и као једног од најстаријих словенских топонима. Ауторке закључују да је само топоним општесловенски и прасловенски, док је епска формула јужнословенска, и залажу се за изворно сакрално значење ове прасловенске сложенице, која се са досељавањем Словена на југ Европе профанизовала у епски топос.

Torac


Крајем 2006. изашао је из штампе зборник радова на румунском језику Torac – metodologia cercetarii de teren (Торак – методологија теренског истраживања), серија Теренске бележнице, у издању Румунског друштва (Фондације) за етнографију и фолклор из Војводине. Зборник је резултат тимских теренских антрополошких и лингвистичких истраживања обављених током 2004. и 2005. године у Торку, у Војводини.
Зборник уредила је Анемари Сореску Маринковић, истраживач-сарадник Балканолошког института.

Садржај:

1. Вежбе из етнологије. После терена (Отилија Хедешан, Западни универзитет, Темишвар)
2. Торак via Клек: кад биографија навлада етнографију (Анемари Сореску Маринковић, Балканолошки институт, Београд)
3. Од Торка до Клека: минимална теренска информација (Биљана Сикимић, Балканолошки институт, Београд)
4. Напомене о начину живота и неким обичајима у Торку. Паралела између прошлости и садашњости (Лаура Спариосу, Филозофски факултет, Нови Сад)
5. О поверењу у истраживача: Босанац у Малом Торку (Светлана Ћирковић, Балканолошки институт, Београд)