Вести

Крвна жртва

Зборник радова Крвна жртва. Трансформације једног ритуала представља наставак истраживања проблема крвне жртве у оквиру издања Балканолошког института САНУ. Претходио му је зборник радова Курбан на Балкану, објављен на енглеском језику (Kurban in the Balkans) у истој серији 2007. године, у сарадњи са колегама из Етнографског института и музеја Бугарске академије наука. Зборник је замишљен као кохерентна целина и уреднички је уједначен у монографију поделом у неколико поглавља с поговором и заједничком библиографијом на крају. Прилози су груписани у три целине одређене примењеним истраживачким методама: Историјска перспектива (која обухвата и усмену историју), Антрополошко-лингвистичка перспектива и Перспектива етнолингвистичке географије. Уз потпуно нове радове, написане специјално за овај зборник (прилози Станоја Бојанина, Милоша Луковића, Тање Петровић и Александре Ђурић-Миловановић), укључена су два преведена и незнатно измењена рада из зборника Курбан на Балкану (прилози Андреја Н. Соболева и Владимира Боцева), као и превод студије Ане А. Плотникове (објављене у зборнику у част В. Н. Топорову). Остали радови настали су делимичним или потпуним прерађивањем прилога из Курбана на Балкану; у питању су, пре свега, додатни лингвистички коментари и аутентични транскрипти теренских разговора који нису имали своје место у енглеским верзијама (прилози Смиљане Ђорђевић, Сање Златановић, Биљане Сикимић, Анамарије Сореску-Маринковић и Светлане Ћирковић). Ове знатне измене условиле су сасвим другачији редослед прилога, као и стално реферисање на претходни тематски зборник. ’Транснационалност’ крвне жртве уз, у наслову зборника истакнуту ’трансформацију’, показала се као једна од заједничких одлика свих прилога.

Велика Британија и Србија

Књига Велика Британија и Србија (1856–1862) Љубодрага П. Ристића обухвата период од Париског мировног уговора, када је вазална Кнежевина Србија од руског патроната дошла под заштиту великих европских сила, до мировне конференције у Канлиџи, када је окончан српско-турски сукоб настао бомбардовањем Београда јуна 1862. године. Као током читавог XIX века, Велика Британија је и током тог периода настојала да очувањем Турске царевине сузбије руски утицај на Балкану и очува своје интересе у источном Средоземљу. То је значило одлагање великог и компликованог источног питања, чији је мањи али веома важан део било решавање питања националног ослобођења српског народа. Србијански владари и политичари тада нису гајили илузије да у Великој Британији могу наћи покровитеља који ће их избавити од испреплетаних и супротстављених утицаја и захтева Аустрије и Русије. Ипак, надали су се да би оцене британских дипломата могле постати мање обојене туркофилством. Уверен да је Кнежевина Србија под апсолутним утицајем Петрограда те да би свако проширење аутономије Србије и побољшање положаја српског народа у Турском царству могли проузроковати нови сукоб великих сила, Форин офис није имао разлога да мења правац своје политике на Балкану па тиме ни однос према српској кнежевини. У Канлиџи, Лондон је био спреман да прихвати компромис између принципа очувања Османског царства и права народа.

Косово: сукоб без краја?

Душан Т. Батаковић је објавио своју четврту књигу на француском  "Косово: сукоб без краја?" ( Kosovo: un conflit sans fin?), монографију која обухвата прошлост Косова и Метохије од средњег века до преговора око статуса покрајине 2006- 2007. Историчар, сведок и учесник, Батаковић, осим поузданих увода у прошлост јужне покрајине Србије (с новом архивском документацијом за доба Титове владавине), даје још и детаљан преглед управе УНМИК-а у покрајини ( с нагласком на мало познате чињенице око положаја Срба и неалбанаца) као и кратак резиме преговора о статусу Косова  под окриљем УН у Бечу, где је учествовао као члан преговарачког тима Београда.

БАЛКАНИКА
Романски Балкан

Зборник радова Romance Balkans („Романски Балкан“) резултат је рада научне конференције одржане 4–6. новембра 2006. у Београду. Циљ конференције осмислили су чланови Комисије за балканску лингвистику Међународног комитета слависта, а у њеном раду су учествовали балканолози и романисти који се баве различитим аспектима романитета на Балкану. Без обзира на истицање „романског” у наслову зборника а енглески, француски и немачки као метајезике, веза са славистиком остаје ипак црвена нит скоро свих прилога. „Балкански романски“ у актуелном синхроном пресеку обухвата (дако-) румунски језик који се говори у Румунији и Молдавији, као и арумунске и мегленорумунске говоре јужног Балкана. Радови у овом зборнику максимално проширују овај романски опсег јер уз различите инсуларне дакороманске дијалекте додају и ладино, као и савремене контакте балканских са ванбалканским романским језицима. Зборник нема претензије да представи систематски дијахрони пресек „балканског романског“ као ни, у методолошком смислу,  преглед данашњег стања у европској балканској лингвистици. Ипак, у њему су заступљене Balcania Romana, Orthodoxa, Islamica и Judaica.
Зборник Романски Балкан интегрални је део серије тематских зборника посвећених маргиналним, етички изазовним или ургентним питањима максимално широко схваћене лингвистике о Балкану (Скривене мањине на Балкану, Београд 2004; Бањаши на Балкану, Београд 2005; Избегличко Косово, Крагујевац 2004; Живот у енклави, Крагујевац 2005; Torac, metodologia cercetării de teren, Нови Сад 2006 и Kurban in the Balkans, Београд 2007) који су урађени у оквиру пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“.

Љубинко Раденковић Словенски фолклор и фолклористика

Ова књига представља зборник реферата који су поднети на истоименом међународном научном симпозијуму, одржаном у Београду, Краљеву и Матарушкој Бањи од 3-6. октобра 2006. године. Организатор симпозијума био је Балканолошки институт САНУ у Београду, уз подршку Комисије за фолклор при Међународном комитету слависта, Одбора за народну књижевност САНУ и Народног музеја у Краљеву.
Симпозијум је окупио истакнуте представнике фолклористике из 11 словенских земаља. У његовом раду, као члан Комисије за словенски фолклор, учествовао је и др Ичиро Ито, гост из Јапана.
Превасходни циљ симпозијума а и овог зборника радова јесте анализа стања фолклористике у свакој словенској земљи понаособ и вредновање досадашњих главних резултата у записивању, архивирању и истраживању националног фолклора. Други постављени циљ јесте анализа неких актуелних питања фолклора, као што су: постојање  несолидних записа фолклора и разних врста мистификација, (који представљају баласт у фолклористици и наводе на крива тумачења не само фолклора, већ и историје духовне културе словенских народа); предмет и опсег данашње фолклористике; значај регионалних истраживања фолклора; стварање електронских база података и начини њиховог претраживања, итд.
Сходно наведеној замисли, овај зборник има три одељка. У првом (Фолклор и фолклористика у словенским земљама) издвојено је 11 радова, који дају прегледе и оцене досадашњих важнијих резултата у прикупљању, објављивању и изучавању фолклора у 9 словенских земаља.
У другом одељку (Нека питања савремене словенске фолклористике), своје место су нашли радови о актуелним питањима словенског фолклора, онако како су их уочили и изложили аутори тих радова.
Треће поглавље (Из српске књижевне заоставштине) доноси обиман прилог из рукописне заоставштине Војислава М. Јовановића, истакнутог истраживача разних фалсификата, како српског, тако и европског фолклора. То је анотирана библиографија збирки усмене књижевности и појединачних прилога у часописима, у којима је В. Јовановић нашао неаутентичне записе (књижевна обрада, домишљања, кривотворења).

Владимир П.Петровић ДАРДАНИЈА У РИМСКИМ ИТИНЕРИРАМА

Књига под насловом Дарданија у римским итинерарима јесте покушај да се реконструише путна мрежа са насељима на тлу римске Дарданије, са пратећом инфраструктуром, службама, коначиштима, понудама итд. Рад се заснивао на хетерогеној и расутој грађи: подацима из римских итинерара, брижљивим белешкама путописаца из XVI–XIX века, чији ће се тезаурус података још дуго истраживати, археолошкој слици на терену, обимној литератури са често сучељеним мишљењима и опречним ставовима, а у мањој мери и на подацима из средњовековне картографије и локалне топонимије где су очувани извесни антички реликти.
У књизи је сакупљена сва сума података, дилема и противречја које ова комплексна тема носи. Одговорном анализом сваког податка, акрибичним трагањем за наслућеним путоказима, широким обухватом информација из обимне литературе сагледани су бројни проблеми и недоречја које ова тема носи.

Сања Пилиповић МИТ И ЉУБАВ Београд 2007.

Предмет истраживања у овој студији чине митолошке рељефне представе са темом љубави на надгробним споменицима римске провинције Горње Мезије. Реч је о веома луксузним надгробним споменицима какве су себи могли да приуште само имућнији становници провинције, тачније, града Виминацијума, одакле потиче већина споменика. Први део књиге је посвећен улози грчког мита у римском фунералном контексту. Читалац се упознаје и са премисама за формулисање тематске целине Мит и љубав, односно са митовима у којима посебно место заузима љубав, као и тематским групама у које су митови сврстани према томе да ли приказују свет смртних или бесмртних бића, или њихов сусрет (божанске отмице, љубавни сусрет и љубав у свету хероја и хероина). Потом су ова сазнања, културолошки и антрополошки аспекти перцепције митова, примењена на конкретне примере горњомезијских споменика са представама отмице Европе фланкиране Диоскурима, отмице Персефоне, Амора и Психа, Хелене и Менелаја, повратка Алкестиде итд. Посебна пажња посвећена је питању наручилаца ових луксузних споменика, које се разматра на основу сачуваних натписа, а потом и на основу иконографије споменика и материјала од кога су начињени. Истражују се и уметничке радионице и указује на могућност да је реч о домаћим горњомезијским, пре свега виминацијумским радионицама. Посебан део књиге чини каталог рељефа са основним подацима, описом и фотографијама споменика, као и карта са уцртаним налазиштима споменика.

Мирјана Детелић ЕПСКИ ГРАДОВИ Београд 2007

Епски градови. Лексикон, аутора Мирјане Детелић, ново издање Балканолошког института САНУ Ова књига је покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XВИИИ века- од половине XИX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( И- Географских имена; ИИ- Личних имена; ИИИ- Имена народа и држава; ИВ- Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. ЦД-Ром Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.

KOSOVO AND METOHIJA LIVING IN THE ENCLAVE

Балканолошки институт САНУ , под уредничким надзором др Душана Т. Батаковића, објавио је европски релевантан зборник радова под насловом Косово и Метохија. Живети у енклави, у целости на енглеском језику. Др Батаковић је обликовао зборник око тема која обележавају живот Срба, али такође и Горанаца и Рома на простору покрајине најмање последњих девет година, а у разним историјским раздобљима; под османском влашћу или страном окупацијом (Први и Други светски рат),  живот у енклави постао је једно од суморних обележја како прошлости тако и садашњости Косова и Метохије. Зборник представља сложене, а на Западу свесно занемарене или прећутане реалности.


Contents


Foreword...................................................................................................... 7

DušanT. Bataković

Kosovo and Metohija: Identity, Religions & Ideologies................................... 9

Miloš Luković

Kosovska Mitrovica: Present and Past......................................................... 83

Helena Zdravković

Historical Victimage of Kosovo Serbs and Albanians...................................107

Valentina Pitulić

Folklore in the Serb Enclave: Preserving Identity in Hostile Environment....131

Harun Hasani

Migrations of Goranies................................................................................143

Radivoje Mladenović
The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality-Historical Background
and Current Field Research....................................................................... 155

Mirjana Menković
The Enclave of Velika Hoča: Cultural Heritage as a Means
of Socio-economic Renewal and Preservation of Serbian Identity in Kosovo and Metohija .
.............................................................................................175

Miloš Luković
Tzintzars in Uroševac, Lipljan, Obilić, Priština and Kosovska Mitrovica.......225

Dušan T. Bataković
Surviving in Ghetto-like Enclaves: The Serbs of Kosovo
and Metohija 1999—2007.......................................................................... 239

Appendix


Chaos and disorder: Kosovo and Metohija four years later by Fr. Sava Janjić...........................................................................................................265

Roma in Kosovo and Metohija: Arguments against independence
of Kosovo and Metohija oy Rajko Djurić......................................................283

Belgrade Valedictory: March 1 2007 by Julian Harston...............................287

Kosovo and Metohija at the Crossroads by Fr. Sava Janjić........................ 293
.
The Visoki Dečani Monastery Land Issue by Visoki Dečani Monastery .....305

Kosovo Future Status by Joseph K.Grieboski............................................. 315

Abstracts...................................................................................................319