Вести

Сања Пилиповић МИТ И ЉУБАВ Београд 2007.

Предмет истраживања у овој студији чине митолошке рељефне представе са темом љубави на надгробним споменицима римске провинције Горње Мезије. Реч је о веома луксузним надгробним споменицима какве су себи могли да приуште само имућнији становници провинције, тачније, града Виминацијума, одакле потиче већина споменика. Први део књиге је посвећен улози грчког мита у римском фунералном контексту. Читалац се упознаје и са премисама за формулисање тематске целине Мит и љубав, односно са митовима у којима посебно место заузима љубав, као и тематским групама у које су митови сврстани према томе да ли приказују свет смртних или бесмртних бића, или њихов сусрет (божанске отмице, љубавни сусрет и љубав у свету хероја и хероина). Потом су ова сазнања, културолошки и антрополошки аспекти перцепције митова, примењена на конкретне примере горњомезијских споменика са представама отмице Европе фланкиране Диоскурима, отмице Персефоне, Амора и Психа, Хелене и Менелаја, повратка Алкестиде итд. Посебна пажња посвећена је питању наручилаца ових луксузних споменика, које се разматра на основу сачуваних натписа, а потом и на основу иконографије споменика и материјала од кога су начињени. Истражују се и уметничке радионице и указује на могућност да је реч о домаћим горњомезијским, пре свега виминацијумским радионицама. Посебан део књиге чини каталог рељефа са основним подацима, описом и фотографијама споменика, као и карта са уцртаним налазиштима споменика.

Мирјана Детелић ЕПСКИ ГРАДОВИ Београд 2007

Епски градови. Лексикон, аутора Мирјане Детелић, ново издање Балканолошког института САНУ Ова књига је покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XВИИИ века- од половине XИX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( И- Географских имена; ИИ- Личних имена; ИИИ- Имена народа и држава; ИВ- Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. ЦД-Ром Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.

KOSOVO AND METOHIJA LIVING IN THE ENCLAVE

Балканолошки институт САНУ , под уредничким надзором др Душана Т. Батаковића, објавио је европски релевантан зборник радова под насловом Косово и Метохија. Живети у енклави, у целости на енглеском језику. Др Батаковић је обликовао зборник око тема која обележавају живот Срба, али такође и Горанаца и Рома на простору покрајине најмање последњих девет година, а у разним историјским раздобљима; под османском влашћу или страном окупацијом (Први и Други светски рат),  живот у енклави постао је једно од суморних обележја како прошлости тако и садашњости Косова и Метохије. Зборник представља сложене, а на Западу свесно занемарене или прећутане реалности.


Contents


Foreword...................................................................................................... 7

DušanT. Bataković

Kosovo and Metohija: Identity, Religions & Ideologies................................... 9

Miloš Luković

Kosovska Mitrovica: Present and Past......................................................... 83

Helena Zdravković

Historical Victimage of Kosovo Serbs and Albanians...................................107

Valentina Pitulić

Folklore in the Serb Enclave: Preserving Identity in Hostile Environment....131

Harun Hasani

Migrations of Goranies................................................................................143

Radivoje Mladenović
The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality-Historical Background
and Current Field Research....................................................................... 155

Mirjana Menković
The Enclave of Velika Hoča: Cultural Heritage as a Means
of Socio-economic Renewal and Preservation of Serbian Identity in Kosovo and Metohija .
.............................................................................................175

Miloš Luković
Tzintzars in Uroševac, Lipljan, Obilić, Priština and Kosovska Mitrovica.......225

Dušan T. Bataković
Surviving in Ghetto-like Enclaves: The Serbs of Kosovo
and Metohija 1999—2007.......................................................................... 239

Appendix


Chaos and disorder: Kosovo and Metohija four years later by Fr. Sava Janjić...........................................................................................................265

Roma in Kosovo and Metohija: Arguments against independence
of Kosovo and Metohija oy Rajko Djurić......................................................283

Belgrade Valedictory: March 1 2007 by Julian Harston...............................287

Kosovo and Metohija at the Crossroads by Fr. Sava Janjić........................ 293
.
The Visoki Dečani Monastery Land Issue by Visoki Dečani Monastery .....305

Kosovo Future Status by Joseph K.Grieboski............................................. 315

Abstracts...................................................................................................319

Реализатори програма „Електронски архив српске средњовековне баштине“ Вељко Глушчевић и Жарко Вујошевић су по позиву учествовали на научном скупу у Будимпешти (26-28.11.2007) са темом о могућностима интернационалног повезивања пројеката дигитализације архивске грађе у организацији Monasterium-Konsortium-а са седиштем у Бечу. Сарадници института су одржали реферат са темом „Das serbische Urkundenmaterial“ (Вујошевић) и представили програм еАССБ са резултатима приказаним на веб страници Балканолошког института САНУ (Глушчевић). На позив организатора скупа, Институт је са програмом еАССБ приступио Monasterium-Konsortium-у као „радна група“ (Arbeitsgruppe) која ће у улози уређивача садржаја (Content Provider) презентовати сопствени дигитализовани материјал на међународном  веб порталу www.monasterium.net, о чему је потписан уговор.

Протокол са пленарне седнице од 27.11. приложен је у pdf формату (на немачком).

Biljana Sikimić Petko Hristov Kurban in the Balkans Belgrade 2007

Зборник радова Курбан на Балкану на енглеском језику (Kurban in the Balkans); Београд 2007, резултат је међународне сарадње Балканолошког института САНУ и Етнографског института и музеја БАН из Софије. Окупља групу истраживача из неколико хуманистичких дисциплина које карактерише интердисциплинарни приступ у доменима постмодерне антропологије, антрополошке лингвистике и антропологије фолклора. Заједничку истраживачку нит представља искуство личног теренског рада на простору Балкана данас и поимање традиције као процеса, а не стања. Стога су уредници зборника, Биљана Сикимић и Петко Христов, свесни да је и овај зборник радова научни конструкт, покушај фиксирања инсуларних пракси жртвовања животиње, обједињених само заједничком географском одредницом: Балкан.
Преиспитивањем локалног (балканског) знања о локалним (балканским) појавама зборник Курбан на Балкану постаје интегрални део серије издања истраживача са пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“ Балканолошког института САНУ, а која је посвећена маргинализованим или ургентним питањима антрополошки усмереног теренског рада: Скривене мањине на Балкану, Београд 2004; Бањаши на Балкану, Београд 2005, Избегличко Косово, Крагујевац 2004; Живот у енклави, Крагујевац 2005; Торак, методологија теренских истраживања, Нови Сад 2006 (на румунском језику).

CONTENTS


Note on spelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Editors’ introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9

Andrey N. Sobolev: On Balkan names for the sacrificial animal
on St George’s Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Elena Marushiakova, Vesselin Popov: The vanished kurban. Modern
dimensions of the celebration of Kakava/H›drellez among
the Gypsies in Eastern Thrace (Turkey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Sanja Zlatanović: The Roma of Vranje: kurban with five faces . . . . . . . . . .. 51

Svetlana Ćirković: Temporal dimensions of kurban for the deceased:
refugees from Kosovo and Metohija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Katalin Kovalcsik: Gurbane as a representation of traditional identity
and culture in an Oltenian Rudar community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Annemarie Sorescu-Marinković: The gurban displaced: Bayash guest
workers in Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Biljana Sikimić: Gurban in the village of Grebenac: between participants’memory
and researchers’ construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Gerda Dalipaj: Kurban and its celebration in the Shpati Region in
the first half of the 20th century. A case study of local social
structure and identities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 181

Rigels Halili: Kurban today among the Albanians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Petko Hristov, Tsvetana Manova: The new ‘old’ kurban. A case study . . . .209

Margarita Karamihova: Kurban sacrificial offering for good health
at a ‘strange’place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 231

Petko Hristov: Celebrating the abandoned village: the ritual process
in the post-socialist Balkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 245

Rachko Popov: Kurban sacrificial offerings on the feastdays of the
summertime saints in the calendar tradition of the Bulgarians . . . . . .. . . . 259

Vladimir Bocev: Kurban among the Macedonians . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 269

Smiljana Djordjević: Dušno: blood sacrifice in the posthumous customs
of colonist Serbs in Omoljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 299

Свети краљ

Књига Смиље Марјановић Душанић Свети краљ. Култ Стефана Дечанског посвећена је једној од најсложенијих појава у владарској идеологији средњег века - феномену светог краља у западноевропској и византијској култури. Први део књиге бави се анализом порекла и институције краљевске светости у средњовековној Европи, да би ауторка потом детаљно обрадила овај значајан феномен у српској средњовековној држави. Посебна пажња посвећена је анализи појаве и утицају култа светог краља у идеологији српске средњовековне државе. Други део књиге бави се култом св. Стефана Дечанског. Овај светитељски култ одабран је као карактеристичан пример владарске светости у Срба, не само стога што је Дечански поред светог Симеона и светог Саве најпопуларнији српски светитељ у званичној и популарној побожности, већ и из разлога дугог трајања његовог култа. Прошавши све фазе у своме развоју, од династичког светитеља, преко новог мартира, историјског јунака до националног хероја обновљене државе 19. столећа, култ Дечанског постао је најпотпунији култ светог краља у српској историји. Студија покреће сложено питање анализе јавног заједничког сећања, рађања историјске меморије и њеног везивања за феномен светог места. Тиме аутор понире у веома широк временски распон од средњег, преко новог века, до актуелне садашњости, преиспитујући однос између историје и сећања. Књига је заједничко издање Балканолошког института САНУ и издавачке куће Clio

Трећи том Косовске трилогије

Трећи том Косовске трилогије Душана Т. Батаковића, покрива кључне феномене косовске и метохијске реалности од краја XIX века па закључно са преговорима у Бечу (2005-2007) о будућем статусу Косова. Веома добро документована, заснована на доступним и верификованим изворима, ова књига значајно употпуњује наша научна знања о Косову и Метохији. Књига је додатно обогаћена пробраним документима.

NEUTRALITY AS INDEPENDENCE GREAT BRITAIN, SERBIA AND THE CRIMEAN WAR

Балканолошки иниститу САНУ недавно је објавио енглеско издање књиге свог сарадника маг. Чедомира Антића о међународним односима Велике Британије и Србије за време Кримског рата. Аутор предговора књиге Neutrality as Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War, угледни професор и историчар Кримског рата Винфред Баумгарт (Winfried Baumgart), приметио је да је реч о првој монографији објављеној на неком од европских језика, која представља историју учешћа Србије у европској политици уочи и за време овог рата. Антићева књига доноси нову интерпретацију улоге Велике Британије и Француске у историји Србије педесетих година 19. века и пружа нове изворе у вези са идејама о реформи Србије и Османског царства. У овом издању своје књиге Антић је понудио и нове податке за биографију контроверзног Томаса Фонбланка, дипломате који је током скоро две деценије представљао Велику Британију у Србији.

Balkanika

Articles

 

RALPH PAGET. A DIPLOMAT IN SERBIA Beograd 2006

Историчар Чедомир Антић, сарадник Института, недавно је добио годишњу награду угледнog Северноамеричког друштва за српске студије. Антић је награду добио за биографију сер Ралфа Пеџета, британског дипломате и пријатеља Србије, коју је под насловом Sir Ralph Paget: A Diplomat in Serbia, објавио Балканолошки институт Српске академије наука и уметности. Предговор књизи написао је британски историчар др Нејџел Брејли