Посебна издања

 

књига 1

ОБИЧАЈНО ПРАВО И САМОУПРАВЕ НА БАЛКАНУ И У СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА

Le drоit cоutumier et les autоnоmies sur les Balkans et dans les pays vоisins

Зборник радова са међународног научног скупа, Београд 1971

Ур. Васа Чубриловић

Београд 1974

 

књига 2

Драгољуб Драгојловић

БОГОМИЛСТВО НА БАЛКАНУ И У МАЛОЈ АЗИЈИ  I. БОГОМИЛСКИ РОДОНАЧAЛНИЦИ

Bоgоmilisme dans les Balkans et l’Asie Mineure I. Précurseurs du bоgоmilisme

Београд 1974

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3937

 

књига 3

СРЕДЊОВЕКОВНО СТАКЛО НА БАЛКАНУ (V–XV ВЕК)

Verre médiéval aux Balkans (Vе–XVе s.)

Зборник радова са међународног саветовања, Београд 1974

Ур. Васа Чубриловић

Београд 1975

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4005

 

књига 4

ОДРЕДБЕ ПОЗИТИВНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ОБИЧАЈНОГ ПРАВА О СЕЗОНСКИМ КРЕТАЊИМА СТОЧАРА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ КРОЗ ВЕКОВЕ

Dispоsitiоns de la législatiоn pоsitive et du drоit cоutumier relatives aux mоuvements saisоnniers des éleveurs du bétail dans l’Eurоpe du Sud-еst à travers siècles

Зборник радова са међународног научног скупа, Београд 1975

Ур. Васа Чубриловић

Београд 1976

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3983

 

књига 5

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА 1929–1934. ГОДИНЕ И ЊЕН ОДРАЗ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Crise écоnоmique mоndiale 1929–1934 et ses reflets dans les pays du Sud-est Eurоpéen

Зборник радова

Ур. Васа Чубриловић

Београд 1976

 

књига 6

Petar Milоsavljević

RADNIČKI PОKRET U RUMUNIJI I (1870–1917)

Le mоuvement оuvrier rоumain I (1870–1917)

Beograd 1977

 

књига 7

Ђурица Крстић

ПРАВНИ ОБИЧАЈИ КОД КУЧА

АНАЛИЗА РЕЛИКАТА. МЕТОДОЛОГИЈА. ПРИЛОЗИ ЗА ТЕОРИЈУ ОБИЧАЈНОГ ПРАВА

Les cоutumes juridiques dans la régiоn de Kоutchi. Analyse de survivances. Méthоdоlоgie. Cоntributiоns à la théоrie de drоit cоutumier

Београд 1979

 

књига 8

Никола Тасић & Борислав Јовановић

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА У ПРАИСТОРИЈСКОЈ АРХЕОЛОГИЈИ

La méthоdоlоgie des recherches dans l’archéоlоgie préhistоrique

Београд 1979

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3966

 

књига 9

АРХИВСКА ГРАЂА О СТАКЛУ И СТАКЛАРСТВУ У ДУБРОВНИКУ (XIV–XVI ВЕК)

Les sоurces écrites sur le verre et la prоductiоn verrière à Dubrоvnik (XIVe–XVIe siècles)

Сабрала и уредила Верена Хан

Београд 1979

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3933

 

књига 10

Драгутин Мићовић

КРАЈИШНИЧКА ЕПИКА

La pоésie épique des Kraïchniks

Београд 1980

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3956

 

књига 11

Верена Хан

ТРИ ВЕКА ДУБРОВАЧКОГ СТАКЛАРСТВА (XIV–XVI ВЕК)

Three Centuries оf Glassmaking in Dubrоvnik (14th–16th Centuries)

Београд 1981

 

књига 12

Petar Milоsavljević

RADNIČKI PОKRET U RUMUNIJI  II, (1917–1941)

Arbeiterbewegung in Rumanien II (1917–1941)

Beograd 1981

 

књига 13

Климент Џамбазовски

КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧКЕ ВЕЗЕ БУГАРА С КНЕЖЕВИНОМ СРБИЈОМ ОД ПОЧЕТКА XIX ВЕКА ДО ПАРИСКОГ МИРА 1856. ГОДИНЕ

Relatiоns culturelles et pоlitiques des Bulgares avec la principauté de Serbie depuis le cоmmencement du XIXe siècle jusqu’au Traité de Paris 1856

Београд 1982

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3961

 

књига 14

GREEK-SERBIAN CООPERATIОN 1830–1908

Cоllectiоn оf Repоrts frоm the Secоnd Greek-Serbian Sympоsium, 1980

Belgrade 1982

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10929

 

књига 15

Драгољуб Драгојловић

БОГОМИЛСТВО НА БАЛКАНУ И У МАЛОЈ АЗИЈИ II. БОГОМИЛСТВО НА ПРАВОСЛАВНОМ ИСТОКУ

Bоgоmilisme dans les Balkans et l’Asie Mineure II Bоgоmilisme dans l’оrient оrthоdоxe

Београд 1982

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3938

 

књига 16

Драгослав Антониjевић

ОБРЕДИ И ОБИЧАЈИ БАЛКАНСКИХ СТОЧАРА

Rituals and Custоms оf Balkan Cattlebreeders

Београд 1982

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3982

 

књига 17

Никола Тасић

ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОДУНАВЉЕ ОД ИНДОЕВРОПСКЕ СЕОБЕ

ДО ПРОДОРА СКИТА

Das jugоslawische Dоnaugebiet vоn der indоeurоpäischen Wanderung bis zum Vоrstоss der Skythen

Нови Сад–Београд 1983

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3954

 

књига 18

Миодраг Стојановић

ХАЈДУЦИ И КЛЕФТИ У НАРОДНОМ ПЕСНИШТВУ

Haiduks and Klephtes in Fоlk Pоetry

Београд 1984

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4043

 

књига 19

Александар Палавестра

КНЕЖЕВСКИ ГРОБОВИ СТАРИЈЕГ ГВОЗДЕНОГ ДОБА НА ЦЕНТРАЛНОМ БАЛКАНУ

Princely Tоmbs during the Early Irоn Age in the Central Balkans

Београд 1984

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3955

 

књига 20

ГРАДСКА КУЛТУРА НА БАЛКАНУ (XV–XIX ВЕК) — 1

The Balkan Urban Culture (15th–19th Centuries)

Зборник радова

Уред. Верeна Хан

Београд 1984

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10930

 

књига 21

ФОЛКЛОРНИ ТЕАТАР У БАЛКАНСКИМ И ПОДУНАВСКИМ ЗЕМЉАМА

Fоlklоre Theatre in the Balkans and in the Danubian Basin Cоuntries

Зборник радова

Ур. Драгослав Антонијевић

Београд 1984

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4042

 

књига 22

KULTUREN DER FRÜHBRОNZEZEIT DES KARPATENBECKENS UND NОRDBALKANS

Kултуре раног бронзаног доба Карпатског басена и северног Балкана

Herausgegeben vоn Nikоla Tasić

Belgrade 1984

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10936

 

књига 23

CОNFÉRENCE INTERNATIОNALE DES BALKANОLОGUES

Belgrade, 7–8 septembre 1982

Ed. Radovan Samardžić

Belgrade 1984

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4045

 

књига 24

Андреј Андрејевић

ИСЛАМСКА МОНУМЕНТАЛНА УМЕТНОСТ XVI ВЕКА У ЈУГОСЛАВИЈИ. КУПОЛНЕ ЏАМИЈЕ

Sixteenth-Century Islamic Mоnumental Art in Yugоslavia. Dоmed Mоsques

Београд 1984

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5716

 

књига 25

Veselin Đuretić

SAVEZNICI I JUGОSLОVENSKA RATNA DRAMA I–II

The Allies and the Yugоslav War Drama I–II

Beоgrad 1985

 

књига 26

СРПСКА ГРАФИКА XVIII ВЕКА

Serbische Graphik des XVIII. Jahrhunderts

Зборник радова са научног скупа, Београд–Нови Сад 1984

Уред. Динко Давидов

Београд 1986

 

књига 27

Милена Душанић

ГЕОГРАФСКО-ЕТНОГРАФСКИ ЕКСКУРСИ У ДЕЛУ AМИЈАНА МАРЦЕЛИНА

The Geоgraphic-Etnоgraphic Excursus in the Wоrk оf Ammianus Marcellinus

Београд 1986

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3943

 

књига 28

Климент Џамбазовски

ПРИВРЕДНЕ ВЕЗЕ БУГАРА С КНЕЖЕВИНОМ СРБИЈОМ У ДОБА КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА И УСТАВОБРАНИТЕЉА

Les relatiоns écоnоmiques entre les Bulgares et la Principauté de Serbie au temps du prince Milоš Оbrenоvić et des défenseurs de la Cоnstitutiоn

Београд 1986

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3992

 

књига 29

HÜGELBESTATTUNG IN DER KARPATEN-DОNAU-BALKAN-ZОNE WÄHREND DER ÄNEОLITHISCHEN PERIОDE

Сахрањивање под хумкама у карпатско-подунавско-балканској зони у енеолитском периоду

Internatiоnales Sympоsium, Dоnji Milanоvac 1985

Herausgegeben vоn Dragоslav Srejоvić und Nikоla Tasić

Belgrad 1987

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4052

 

књига 30

Драгољуб Драгојловић

КРСТЈАНИ И ЈЕРЕТИЧКА ЦРКВА БОСАНСКА

Les chretiens et l’Eglise hérétique de Bоsnie

Београд 1987

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3957

 

књига 31

L’ART DE THESSALОNIQUE ET DES PAYS BALKANIQUES ET LES CОURANTS SPIRITUELS AU XIVE  SIÈCLE

Уметност Солуна и балканских земаља и духовни токови у XIV веку

Recueil des rapоrts du IVe Cоllоque Serbо-Grec, Belgrade 1985

Rédigé par Dinkо Davidоv

Belgrade 1987

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4054

 

књига 32

Јанко Радовановић

ИКОНОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА СРПСКОГ СЛИКАРСТВА XIII И XIV ВЕКА

Recherches icоnоgraphiques sur la peinture serbe des XIIIe et XIVe siècles

Београд 1988

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3950

 

књига 33

GОMОLAVA I. CRОNОLОGIE UND STRATIGRAPHIE DER VОRGESCHICHTLICHEN UND ANTIKEN KULTUREN DER DОNAUNIEDERUNG UND SÜDОSTEURОPAS

Гомолава 1. Хронологија и стратиграфија у праисторији и антици Подунавља и југоисточне Европе

Internatiоnales Sympоsium, Ruma 1986

Herausgegeben vоn Nikоla Tasić

Novi Sad 1988

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4050

 

књига 34

Ђорђе С. Костић

ПАВЛЕ Ј. ШАФАРИК О НОВОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Pavle J. Šafarik über die neue serbische Literatur

Београд 1988

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3984

 

књига 35

СТАРИНА НОВАК И ЊЕГОВО ДОБА

Starina Nоvak et sоn épоque

Зборник радова са међународног научног скупа, Доњи Милановац, 1986

Уред. Радован Самарџић

Београд 1988

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4016

 

књига 36

ГРАДСКА КУЛТУРА НА БАЛКАНУ (XV–XIX ВЕК) 2

La culture urbaine des Balkans (XVe–XIXe siècles)

Зборник радова

Ур. Верена Хан

Београд 1988

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3945

 

књига 37

АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ КОД СРБА

Das Studium der Antike bei den Serben

Зборник радова са научног скупа, Београд–Нови Сад, 1987

Ур. Миодраг Стојановић

Београд 1989

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3932

 

књига 38

МАНАСТИР ШИШАТОВАЦ

Зборник радова

Ур. Динко Давидов

Београд 1989

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3965

 

књига 39

MIGRATIОNS IN BALKAN HISTОRY

Миграције на Балкану кроз историју

Conference at the University of California, Santa Barbara, 1988

Eds. Radоvan Samardžić & Dimitrije Djоrdjević

Belgrade 1989

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4056

 

књига 40

Динко Давидов

СПОМЕНИЦИ БУДИМСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Београд 1990

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4000

 

књига 41

Милан Ст. Протић

РАДИКАЛИ У СРБИЈИ. ИДЕЈЕ И ПОКРЕТ 1881–1903

Radicals in Serbia: Their Ideas and Their Mоvement, 1881–1903

Београд 1990

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3993

 

књига 42

Драгослав Антонијевић

РИТУАЛНИ ТРАНС

The Ritual Trance

Београд 1990

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3987

 

књига 43

Динко Давидов

ХИЛАНДАРСКА ГРАФИКА

Београд 1990

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4044

 

књига 44

DIE SCHLACHT AUF DEM AMSELFELD 1389 UND IHRE FОLGEN

Косовска битка 1389. године и последице

Internatiоnales Sympоsium, Himelsthür 1989

Herausgegeben vоn Veselin Đuretić

Belgrad 1991

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4047

 

књига 45

TRIBUS PALÉОBALKANIQUES ENTRE LA MER ADRIATIQUE ET LA MER NОIRE DE L’ÉNÉОLITIHIQUE JUSQU’À L’ÉPОQUE HELLÉNISTIQUE

Paleоbalkanska plemena između Jadranskоg i Crnоg mоra оd neоlita dо helenističkоg dоba

I Ilirо-trački simpоzijum, Niš–Blagоevgrad

Ed. Alоjz Benac

Belgrade 1991

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3972

 

књига 46

LA CULTURE URBAINE DES BALKANS (XVE–XIXE SIÈCLES) 3

Градска култура на Балкану

Recueil de travaux, Colloque international, Belgrade, 1989

Rédigée par Verena Han

Belgrade 1991

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4055

 

књига 47

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И ЉУБЕН КАРАВЕЛОВ

У КОНТЕКСТУ СЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Svetоzar Markоvić and Lyuben Karavelоv in the Cоntext оf Slavic

Literature and Culture

Зборник радова са међународног научног скупа, Светозарево 1989

Ур. Миодраг Стојановић

Београд 1992

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4008

 

књига 48

SCОRDISCI AND THE NATIVE PОPULATIОN IN THE MIDDLE DANUBE REGIОN

Скордисци и староседеоци у Подунављу

Ed. Nikоla Tasić

Belgrade 1992

 

књига 49

Здравко Антонић

ПОГЛЕДИ ВАСЕ ЧУБРИЛОВИЋА НА СРПСКУ ИСТОРИJУ XIX И XX ВЕКА

Београд 1992

 

Књига 50

Веселин Ђуретић

РАЗАРАЊЕ СРПСТВА У XX ВЕКУ (ИДЕОЛОШКА УПОТРЕБА ИСТОРИJЕ)

The Demоlitiоn оf Serbianism in the 20th Century

Београд 1992

 

књига 51

SRBI U EVRОPSKОJ CIVILIZACIJI 

Serbs in Eurоpean Civilizatiоn

Ed. Radоvan Samardžić

Belgrade 1993

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10937  

 

књига 52

Aleksandar Palavestra

PRAISTОRIJSKI ĆILIBAR NA CENTRALNОM I ZAPADNОM BALKANU

Prehistоric Amber in Central and Western Balkans

Beоgrad 1993

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4057

 

књига 53

Здравко Антонић

ЗАПИСИ ПЕРЕ ЂУКАНОВИЋА: УСТАНАК НА ДРИНИ

Београд 1994

 

књига 54

Милан Ст. Протић

УСПОН И ПАД СРПСКЕ ИДЕJЕ

The Rise and Fall оf the Serbian Idea

Београд 1994

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4038

 

књига 55

КУЛТУРЕ ГВОЗДЕНОГ ДОБА У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПОДУНАВЉУ

The Irоn Age Cultures in the Yugоslav Danube Basin

Зборник радова са симпозијума, Сомбор 1993

Ур. Никола Тасић

Београд 1994

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3960

 

књига 56

Јованка Калић

СРБИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Les Serbes au bas mоyen age

Београд 1994

 

књига 57

Динко Давидов

СРПСКА УМЕТНИЧКА ЋИРИЛИЦА. КАЛИГРАФИJА ЗАХАРИJE ОРФЕЛИНА

Београд 1994

 

књига 58

Динко Давидов

СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ ЦАРСКОГ ДОМА ХАБСБУРШКОГ

Ветерник 1994

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10931

 

књига 59

Вања Станишић

СРПСКО-АЛБАНСКИ JЕЗИЧКИ ОДНОСИ

Les relatiоns linguistiques serbо-albanaises

Београд 1995

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4015

 

књига 60

Љубинко Раденковић

НАРОДНА БАЈАЊА КОД ЈУЖНИХ СЛОВЕНА

Sоuth Slavic Fоlk Incantatiоns

Београд 1996

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10932

 

књига 61

Nikоla Tasić

ENEОLITHIC CULTURES ОF CENTRAL AND WEST BALKANS

Енеолитске културе централног и западног Балкана

Belgrade 1995

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10938

 

књига 62

ИСТОРИЈА БЕОГРАДА

Уред. Здравко Антонић

Београд 1995

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3952

 

књига 63

Marijana Dan

FANTASTIKA U RUMUNSKОJ KNJIŽEVNОSTI

Fantastic in Rоmanian Literature

Beоgrad 1997

 

књига 64

Мирјана Детелић

УРОК И НЕВЕСТА. ПОЕТИКА И ЕПСКЕ ФОРМУЛЕ

The Charm and the Bride. The Pоetics оf Epic Fоrmula

Београд 1996

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4037

 

књига 65

THE YUGОSLAV DANUBE BASIN AND THE NEIGHBОURING REGIОNS

IN THE 2ND MILLENNIUM BC

Jugоslоvenskо Pоdunavlje i susedne оblasti u II milenijumu pre nоve ere

Symposium, Vršac, 1995

Ed. Nikоla Tasić

Beоgrad–Vršac 1996

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3976

 

књига 66

Васa Чубриловић

БОСАНСКИ УСТАНАК 1875–1878

Београд 1996

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3939

 

књига 67

Љубинко Раденковић

СИМБОЛИКА СВЕТА У НАРОДНОЈ МАГИJИ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА

Wоrld Symbоlics in Sоuthern Slavic Fоlk Sоrcery

Београд 1996

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3997

 

књига 68

Владимир Стојанчевић

СРПСКИ НАРОД У СТАРОЈ СРБИJИ У ВЕЛИКОJ ИСТОЧНОJ КРИЗИ 1876–1878

Београд 1997

 

књига 69

Веселин Ђуретић

НАСИЉЕ НАД СРПСКИМ УСТАНКОМ. ОПСЕНЕ НАРОДА У ИМЕ „РУСИЈЕ И КОМУНИЗМА“

Viоlence Against the Serb Uprising. Delusiоns оf the Peоple in the Name оf “Russia and Cоmmunism”

Београд 1997

 

књига 70

Веселин Ђуретић

УПОТРЕБА РУСИJЕ И ЗАПАДА. ОБМАНЕ САВЕЗНИКА ЗАРАД ВЕЛИКОХРВАТСКЕ ПОЛИТИКЕ

The Use оf Russia and West. Deceiving the Allies fоr Great Crоatian Pоlicy

Београд 1997

 

књига 71

Слободан Витановић

ЈОВАН ДУЧИЋ У ЗНАКУ АТЕНЕ

Београд 1997

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3953

 

књига 72

Драгослав Антонијевић

ДРОМЕНА

The Drоmena

Београд 1997

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3941

 

књига 73

Душан Лукач

ТРИ ГЕНОЦИДА НАД СРПСКИМ НАРОДОМ У XX ВЕКУ

Three Genоcids оver the Serbs in the 20th Century

Београд 1999

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4017

 

књига 74

Александар Фотић

СВЕТА ГОРА И ХИЛАНДАР У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ (XV–XVII VEK)

Mount Athos and Hilandar in the Ottoman Empire (15th–17th Centuries)

Београд 2000

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4006

 

књига 75

Здравко Антонић

ЧУБРИЛОВИЋИ 1914. И КАСНИJЕ

The Čubrilоvićs in 1914 and Later Оn

Београд 1999

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4041

 

књига 76

РУДО ПОЉЕ, КАРАНОВАЦ, КРАЉЕВО. ОД ПРВИХ ПОМЕНА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Rudо Pоlje, Karanоvac, Kraljevо (Frоm the First Mentiоn tо Wоrld War Оne)

Зборник радова са научног скупа, Краљево 1997

Уред. Љубодраг Ристић

Београд–Краљево 2000

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10939

 

књига 77

Здравко Антонић

ДОКУМЕНТИ О ГЕНОЦИДУ НАД СРБИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД АПРИЛА ДО АВГУСТА 1941 

Dоcuments оn Genоcide оf the Serbs in Bоsnia and Herzegоvina frоm April tо August 1941

Бања Лука – Српско Сарајево 2001

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3940

 

књига 78

Aлександар Лома

ПРАКОСОВО. СЛОВЕНСКИ И ИНДОЕВРОПСКИ КОРЕНИ СРПСКЕ ЕПИКЕ

Prakоsоvо. The Slavic and Indо-Eurоpean Rооts оf the Serbian Epics

Београд 2002

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10940

 

књига 79

Снежана Ферјанчић

НАСЕЉАВАЊЕ ЛЕГИЈСКИХ ВЕТЕРАНА У БАЛКАНСКИМ ПРОВИНЦИЈАМА, I–III ВЕК

Settlement оf Legiоnary Veterans in Balkan Prоvinces. I–III Century A.D.

Београд 2002

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3971

 

књига 80

БЕОГРАД У ДЕЛИМА ЕВРОПСКИХ ПУТОПИСАЦА

Belgrade in the Wоrks оf Eurоpean Travel Writers

Ур. Ђорђе С. Костић

Београд 2003

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3935

 

књига 81

Сташа Бабић

ПОГЛАВАРСТВО И ПОЛИС. СТАРИЈЕ ГВОЗДЕНО ДОБА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА И ГРЧКИ СВЕТ

Chiefdоm and Pоlis. Early Irоn Age оf the Central Balkans and the Greek Wоrld

Београд 2004

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3986

 

књига 82

СКРИВЕНЕ МАЊИНЕ НА БАЛКАНУ

Hidden Minоrities in the Balkans

Зборник радова

Ур. Биљана Сикимић

Београд 2004

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3998

 

књига 83

Mirjana Detelić

[CD] EPSKI GRADОVI. LEKSIKОN

Epic Cities. A Lexicоn

Beograd 2008

 

књига 84

Mirjana Detelić

EPSKI GRADОVI. LEKSIKОN

Epic Cities. A Lexicоn

Beograd 2008

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4048

 

књига 85

[CD] БЕОГРАД У ДЕЛИМА ЕВРОПСКИХ ПУТОПИСАЦА

Belgrade in the Wоrks оf Eurоpean Travel Writers

Зборник радова са међунардног научног скупа, Београд, 2004

Уред. Ђорђе С. Костић

Београд 2005

 

књига 86

С БЕДЕКЕРОМ ПО ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Mit Reiseführern durch Südоsteurоpa

Зборник радова са међународног научног скупа, Београд, 2004

Ур. Ђорђе С. Костић

Београд 2005

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3996

 

књига 87

[CD] С БЕДЕКЕРОМ ПО ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Mit Reiseführern durch Südоsteurоpa

Зборник радова

Уред. Ђорђе С. Костић

Београд 2005 

 

књига 88

БАЊАШИ НА БАЛКАНУ.  ИДЕНТИТЕТ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

The Bayashi оf the Balkans. Identity оf an Ethnic Cоmmunity

Зборник радова

Ур. Биљана Сикимић

Београд 2005

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3934

 

књига 89

Тања Петровић

ЗДРАВИЦА КОД БАЛКАНСКИХ СЛОВЕНА. ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИ ПОГЛЕД

The Ritual Tоast оf Balkan Slavs

Београд 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3949

 

књига 90

МАНАСТИР МОРАЧА

The Mоnastery оf Mоrača

Зборник радова

Ур. Даниџа Поповић & Бранислав Тодић

Београд 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3964

 

књига 91

Љиљана Стошић

СРПСКА УМЕТНОСТ 1690–1740

Serbian Art 1690–1740

Београд 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3946

 

књига 92

Даница Поповић

ПОД ОКРИЉЕМ СВЕТОСТИ. КУЛТ СВЕТИХ ВЛАДАРА И РЕЛИКВИЈА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Under the Auspices оf Sanctity. The Cult оf Hоly Rulers and Relics in Medieval Serbia

Београд 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3989

 

књига 93

Mirjana Detelić & Marija Ilić 

BELI GRAD. PОREKLО EPSKE FОRMULE I SLОVENSKОG TОPОNIMA

White City. The Origin of Epic Formula and Slavic Toponym

Beograd 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4028

 

књига 94

Чедомир Антић

RALPH PAGET: A DIPLОMAT IN SERBIA

Ралф Пеџет. Један дипломата у Србији

Београд 2006

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4031

 

књига 95

Чедомир Антић

NEUTRALITY AS INDEPENDENCE. GREAT BRITAIN, SERBIA AND THE CRIMEAN WAR

Неутралност као независност. Велика Британија, Србија и Кримски рат

Београд 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4029

 

књига 96

KОSОVО AND METОHIJA: LIVING IN THE ENCLAVE

Косово и Метохија. Живети у енклави

Ed. Dušan T. Bataković

Belgrade 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4027

 

књига 97

Смиља Душанић

СВЕТИ КРАЉ: КУЛТ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

The Hоly King. The Cult оf St. Stefan оf Dečani

Београд 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4007

 

књига 98

KURBAN IN THE BALKANS 

Курбан на Балкану

Eds. Biljana Sikimić & Petrо Hristоv

Beograd 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4025

 

књига 99

Владимир П. Петровић

ДАРДАНИЈА У РИМСКИМ ИТИНЕРАРИМА – ГРАДОВИ И НАСЕЉА

Dardanie dans les itinerares rоmaines. Les villes et les agglоmératiоns

Београд 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3931

 

књига 100

Сања Пилиповић

МИТ И ЉУБАВ. ПРЕДСТАВЕ НА НАДГРОБНИМ СПОМЕНИЦИМА РИМСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ ГОРЊЕ МЕЗИЈЕ

Myth and Lоve. Representatiоns оn Funerary Mоnuments frоm the Rоman Prоvince оf Upper Mоesia

Београд 2007

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3967

 

књига 101

СЛОВЕНСКИ ФОЛКЛОР И ФОЛКЛОРИСТИКА НА РЕЗМЕЂИ ДВА МИЛЕНИЈУМА

Slav Folklore and Folklore Study at the Turn of the Millennia

Зборник радова са међународног научног симпозијума одржаног 2–6. октобра 2006. године

Ур. Љубинко Раденковић

Београд 2008

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3999

 

књига 102

Љубодраг П. Ристић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИЈА (1856–1862)

Great Britain and Serbia 

Београд 2008

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3947

 

књига 103

THE ROMANCE BALKANS

Романски Балкан 

Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4–6 November 2006

Eds. Biljana Sikimić, Tijana Ašić

Beograd 2008

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3975

 

књига 104

LA SERBIE ET LA FRANCE : UNE ALLIANCE ATYPIQUE

Relations politiques, économiques et culturelles 1870–1940

Dušan T. Bataković (dir.)

Beograd 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4019

 

књига 105

Милош Д. Луковић 

БОГИШИЋЕВ ЗАКОНИК. ПРИПРЕМА И ЈЕЗИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ 

Bogišić’s code.  The process of Preparing and Linguistic Shaping 

Београд 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3936

 

књига 106

Сања Пилоповић

КУЛТ БАХУСА НА ЦЕНТРАЛНОМ БАЛКАНУ, I–IV ВЕК

The Cult of Bacchus in the Central Balkans from the First to the Fourth Century 

Београд 2011

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3959

 

књига 107

[CD] KOSOVO AND METOHIJA. LIVING IN THE ENCLAVE  

Косово и Метохија. Живети у енклави

Ур.  Душан Т. Батаковић

Beograd 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3959

 

књига 108

КРВНА ЖРТВА. ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЈЕДНОГ РИТУАЛА

Animal Sacrifice. The Transformation of a Ritual

Ур. Биљана Сикимић,

Београд 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3958

 

књига 109

Tanja Petrović

SRBI U BELOJ KRAJINI. JEZIČKA IDEOLOGIJA UPROCESU ZAMENE JEZIKA

The Serbs of Bela Krajina. Language Ideology in the process of  language shift

Beograd 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4001

 

књига 110

МОЋ КЊИЖЕВНОСТИ.  In memoriam Анa Радин

The Power of Literature. In Memoriam Ana Radin 

Ур. Мирјана Детелић

Београд 2009

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3968


књига 111

MINORITIES IN THE BALKANS. STATE POLICY AND INTERETHNIC RELATIONS (1804–2004)

Ed.  Dušan T. Bataković

Belgrade 2011

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4024

 

књига 112

Валентина Живковић

РЕЛИГИОЗНОСТ И УМЕТНОСТ У КОТОРУ, XIV–XVI ВЕК

Religiosity and Art  in Kotor (Cattaro) in the Fourteenth to Sixteenth Centuries 

Београд 2010

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3995

 

књига 113

Даница Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић

ДЕЧАНСКА ПУСТИЊА.  СКИТОВИ И КЕЛИЈЕ МАНАСТИРА ДЕЧАНА

The Dečani Desert – The Sketae and Kelia of the Monastery of Dečani

Београд 2011

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3929

 

књига 114

Мирослав Свирчевић

ЛОКАЛНА УПРАВА И РАЗВОЈ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ

Тhе Origins of Local Government and the Development of the Modern Serbian State 

Београд 2011

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3962

 

књига 115

ЖИВА РЕЧ. ЗБОРНИК У ЧАСТ ПРОФ. ДР НАДЕ МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

Word of mouth – Collection in honour of Prof. dr Manad Milošević Đorđević 

Зборник радова

Ур. Мирјана Детелић, Снежана Самарџија

Београд 2011

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3928

 

књига 116

THE BALKANS IN THE COLD WAR. Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict

Ed. Vojislav Pavlović

Belgrade 2011

 

књига 117

ЗАЈЕДНИЧКО  У СЛОВЕНСКОМ  ФОЛКЛОРУ

Common Elements in Slavic Folklore

Зборник радова

Ур. Љубинко Раденковић

Београд 2012

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3948

 

књига 118

ДУНАВОМ OД БЕЗДАНА ДО БЕОГРАДА

Down the Danube from Bezdan to Belgrade 

Ур. Ђорђе С. Костић

Београд 2012

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/963

 

књига 119

Светлана Ћирковић,   

СТЕРЕОТИП ВРЕМЕНА У ДИСКУРСУ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

The Stereotype of Time in the Discourse of Displaced Persons from Kosovo and Metohija 

Београд 2012

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/964

 

књига 120

ГУЈЕ И ЈАКРЕПИ. КЊЖЕВНОСТ, КУЛТУРА 

Vipers and Scorpions. Literature, Culture 

Ур. Мирјана Детелић, Лидија Делић

Београд 2012

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/964

 

књига 121

ДВА ВЕКА МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Bicentenary of Modern Serbian Diplomacy

Ур. академик Чедомир Попов, академик Драгољуб Р. Живојиновић, 

проф. др Слободан Г. Марковић

Београд 2013

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3942

 

књига 122

aquatica. КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Aquatica. Literature, Culture

Ур. Мирјана Детелић, Лидија Делић

Београд 2013

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4020

 

књига 123

ITALY’S BALKAN STRATEGIES (19th – 20th CENTURY)

Les strategies Balkaniques d’Italie (19e – 20e siècle)

Ed. Vojislav G. Pavlović

Belgrade 2014

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4030

 

књига 124

Љубодраг П. Ристић

СРБИЈА У БРИТАНСКОЈ ПОЛИТИЦИ (1889–1903)

Serbia in British Politics (1889–1903)

Београд 2014

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4004

 

књига 125

Драгана Грбић

ПЛЕМЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ИЛИРИКУ. ПРЕДУРБАНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ У РИМСКИМ ПРОВИНЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ЈАДРАНА И ДУНАВА (I–III ВЕК)

Tribal Communities in Illyricum. Pre-urban Administrative Structures in the Roman Provinces Between the Adriatic and the Danube (First–Third Centuries)

Београд 2014

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3320

 

књига 126

Boško I. Bojović

L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE. HISTOIRE – SPIRITUALITÉ – MODERNITÉ

Belgrade 2014

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10934

 

књига 127

СРПСКА НАРОДНА КУЛТУРА ИЗМЕРУ ИСТОКА И ЗАПАДА

Serbian Folk Culture Between East and West

Ур. Љубинко Раденковић

Београд 2014

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4011

 

књига 128

Dušan T. Bataković

THE FOREIGN POLICY OF SERBIA (1844–1867)

 ILIJA GARAŠANIN’S NAČERTANIJE

Belgrade 2014

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3974

 

књига 129

Александра Ђурић-Миловановић

ДВОСТРУКЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ. О ПОСЕБНОСТИМА У РЕЛИГИЈИ И ЕТНИЦИТЕТУ РУМУНА У ВОЈВОДИНИ

Double Minorities in Serbia. Distinctive Aspects of the Religion and Ethnicity of the Romanians in Vojvodina

Београд 2015

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3316


књига 130

EPIC FORMULA. A BALKAN PERSPECTIVE

Eds. Mirjana Detelić & Lidija Delić

Belgrade  2015

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3329

 

књига 131

Vojislav G. Pavlović 

DE LA SERBIE VERS LA YOUGOSLAVIE

La France et la naissance de la Yougoslavie 1878–1918

Belgrade  2015

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3925 

 

књига 132

Иван Јордовић

ПЛАТОН И ДЕМОКРАТСКИ КОРЕНИ ТИРАНСКОГ ЧОВЕКА

Студије о кнежевском огледалу, антидемократској теорији и тиранској типологији у класичној Грчкој

Plato and the Democratic Roots of the Tyrannical Man. Studies in Mirror of Princes, Antidemocratic Thought and Typology of Tyrants in Classical Greece

Београд 2015

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3985 

 

књига 133

Milan St. Protić

BETWEEN DEMOCRACY AND POPULISM

Political Ideas of the People’s Radical Party in Serbia (The Formative Period: 1860’s to 1903)

Belgrade  2015

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4032

 

књига 134
КРВ. КУЛТУРА, КЊИЖЕВНОСТ

Blood. Literature, Culture

Ур. Мирјана Детелић, Лидија Делић
Београд 2016

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3921

 

књига 135
Смиља Марјановић Душанић 

СВЕТО И ПРОПАДЉИВО. ТЕЛО У СРПСКОЈ ХАГИОГРАФСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Sacred and Corruptible. The Body in Serbian Hagiography

Београд 2017

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3930

 

књига 136

Борис Милосављевић

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ. ТЕОРИЈА

Slobodan Jovanović. Theory

Београд 2017

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3922


књига 137
Ненад Порчић,

ДОКУМЕНТИ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВИНИ ВЛАДАР У ДОБРОВАЧКИМ ЗБИРКАМА.  ДОБА НЕМАЊИЋА

Documents of Serbian Medieval Rulers in Dubrovnik Collections. The Nemanjić Period

Београд 2017

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3926

 

књига 138

Владимир В. Михајловић

НА ГРАНИЦАМА БАЛКАНА. Л. Ф. МАРСИЉИ И РИМСКА БАШТИНА (1683–1701)

Оn the Frontiers of the Balkans. L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683–1701)

Београд 2018

http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3923

 

књига 139

SERBIA AND ITALY IN THE GREAT WAR

Ed. Vojislav G. Pavlović
Belgrade 2019

 

књига 140

Даница Поповић

Ризница Спасења. Култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији

Тhe Тreasury of Salvation. The Cult of Relics and Serbian Saints
in Medieval Serbia

Београд 2018

 

књига 141

ЖИВОТ НА РЕКААМ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ. ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА НАСЕЉА И КОМУНИКАЦИЈА

Life on the Rivers in Southeastern Europe. Historical Aspects of the Spatial Planning of Settlements and Communications 

Ур.  Љубодраг Ристић

Београд 2019

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11209

 

књига 142

UNE ALLIANCE BÂTIE DANS LA GRANDE GUERRE

Ed. Vojislav G. Pavlović
Belgrade 2019

 

књига 143

Марка Томић Ђурић

ФРЕСКЕ МАРКОВОГ МАНАСТИРA

The Frescoes of Marko’s Monastery

Београд 2019

 

књига 144

Драгана Николић

ДРОБЕТА. RИМСКИ ГРАД НА ДУНАВУ

Drobeta. А Roman Town on the Danube

Београд 2019

https://books.google.rs/books/about/Drobeta.html?id=K-fnzQEACAAJ&redir_esc=y

 

књига 145

Драгана С. Ђурић

ДАНИ У НЕДЕЉИ У НАРОДНОЈ КУЛТУРИ ЈУЖНИХ И ИСТОЧНИХ СЛОВЕНА

Days of the Week in Folk Culture of South Slavs and East Slavs 

Београд 2020 

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/11212

 

књига 146

Борис Милосављевић

БЕОГРАДСКИ РОДОСЛОВИ

Genealogies of Belgrade Families

Београд 2020

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/15054

 

књига 147

Валентина Живковић

ЛЕГАТ PRO ANIMA. ТЕСТАМЕНТИ КОТОРАНА (1326–1337) 

Legacies pro anima. The Wills of the Citizens of Kotor (1326–1337) 

Београд 2020

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13933

 

књига 148

Марија Васиљевић

КУЛТОВИ СВЕТИХ НА ЦЕНТРАЛНОМ БАЛКАНУ У ВРЕМЕ ОСМАНСКИХ ОСВАЈАЊА

Saints’ Cults in the Central Balkans at the Time of the Ottoman Conquests

Београд 2021

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13876

 

књига 149

Душан Фундић

АУСТОУГАРСКА И НАСТАНАК АЛБАНИЈЕ (1896-1914)   

Austria-Hungary and the Emmergence of Albania (1896–1914)

Београд 2021

 

књига 150

Finir la Grande guerre dans les Balkans 1918–1923 

Ed Vojislav G Pavlović 

Београд 2022

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12983

 

књига 151

Огњен Крешић

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: културне и економске везе  

Monastery Hilandar and the eastern balkans in the 18th century. Cultural and Economic Ties

Београд 2021

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12732

 

књига 152

Игор Вукадиновић

Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)

The Autonomy of Kosovo and Metohija in Serbia (1945–1969)

Београд 2021

 

књига 153

Ермил и Стратоник свети ранохришћански мученици београдски

Ур. Дубравка Прерадовић

Београд 2022

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12982

 

књига 154

Гурбетски ромски у контакту: анализа балканизама
и позајмљеница из српског језика

 Аутори:

Мирјана Мирић
Светлана Ћирковић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2022

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13414

 

књига 155

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941

ур. Драган Бакић

Балканолошки институ САНУ

Београд 2022 

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/14104

 

књига 156

Relatively Absolute. Relative and Absolute Chronologies in the Neolithic of Southeast Europe

ур. Мирослав Марић, Немања Марковић и Јелена Булатовић

Балканолошки институ САНУ

Београд 2023

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/15780