Средњовековно наслеђе Балкана

Руководилац: др Валентина Живковић

 

Истраживачка тема Средњовековно наслеђе Балкана обухвата компаративна и интердисциплинарна истраживања друштва, културе, уметности и религије на Балкану у раздобљу од раног средњег века до раног модерног доба (IX–XVIII век). Феномени, процеси и идеје који су формирали духовне, друштвене, интелектуалне и културне моделе анализирају се у ширем историјском контексту и географском оквиру. Посебна пажња посвећена је следећим темама: уметничке прилике, верска и културна пракса на источном јадранском приморју, однос менталних и визуелних слика, римокатоличка култура у приморским областима, ћирилички скрипторијуми на Балкану и јужнословенски писари, формирање нових и обнављање старих култова светих у средњем и раном новом веку, историографски списи средњег века и раног модерног периода, друштвено-економска и културна историја православне Цркве, њених манастира и верника под османском влашћу. Сарадници на теми Средњовековно наслеђе Балкана учествују на више домаћих и страних пројеката.

 

Сарадници:

др Валентина Живковић, научна саветница, области истраживања: римокатоличка уметност, религиозност, култови светих и штовање реликвија у касном средњем веку и рано модерном добу у Боки Которској; културне везе између две јадранске обале; тестаментарни легати за спас душе (pro anima); доминиканска опсервантска и посттридентска реформа у Дубровнику и Котору.

др Марија Васиљевић, научна сарадница, области истраживања: православни култови светих и штовање реликвија у време османских освајања на централном Балкану; историографски списи позног средњег века и раномодерног периода; владарска идеологија српских династија; колективно сећање у позном средњем веку.

др Огњен Крешић, научни сарадник, области истраживања: друштвени и културни живот и правни положај православног становништва на османском Балкану у XVIII веку; православно монаштво у Османском царству; историја манастира Хиландара у XVIII веку.

др Дубравка Прерадовић, научна сарадница, области истраживања: култови светитеља и реликвија у Византији и словенским земљама; историја српске средњовековне архитектуре и скулптуре; историја истраживања српског средњовековног наслеђа.

др Небојша Шулетић, научни сарадник, области истраживања: верски и етнички идентитети у раном новом веку; миграциона кретања, демографске и економске структуре на османском Балкану XVI–XVIII века; Српска православна црква и модели верске толеранције у Османском царству и Хабзбуршкој монархији XVI–XVIII века.

Ма Милена Давидовић, истраживач сарадник, области истраживања: средњовековни скрипторијуми и библиотеке на Балкану; везе, узајамност и утицаји међу балканским народима на плану словенске, ћириличке писмености; поетичка проучавања средњовековних књижевних текстова; приређивање издања средњовековних српских рукописа; испитивање нових могућности издавања текста спрам дигиталне палеографије.