др Огњен Крешић

научни сарадник

Контакт: ognjen.kresic@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Огњен Крешић је рођен 1985. године у Београду. Дипломирао је на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду 2009. године. Током школске 2009/2010. године на истом одељењу завршио је и дипломске академске студије-мастер. Докторске академске студије започео је на Филозофском факултету у Београду, а наставио на Филозофском факултету у Новом Саду, где је 2021. године одбранио докторску дисертацију под називом Манастир Хиландар и Бугари у XVIII веку: културне и економске везе. Од 2013. године запослен је на Балканолошком институту САНУ. 

Област истраживања и истраживачке теме – историја Османског царства у XVIII веку: манастир Хиландар у XVIII веку; друштвени и културни живот и правни положај православног становништва на османском Балкану у XVIII веку.

Пројекти: 

2021– Учесник пројекта Научна обрада и приређивање османске грађе из фондова Српске Православне Цркве, финансиран од стране Матице српске, на Одељењу за друштвене науке Матице српске. 

2019– Учесник COST акције Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350–1750) (бр. 18129), финансиране у оквиру програма Horizon 2020 Европске уније.

2011–2019 Учесник пројекта Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура (бр. 177003), финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на Балканолошком институту САНУ.

Библиографија

Монографије

 • Крешић, О. Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2021. https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12732

Чланци и студије

 • Крешић, О. и М. Павловић. „Институција колективног јемства (kefalet) у османској правној теорији и пракси током транзиционог доба“. Зборник Матице српске за друштвене науке 174 (2020), 167–183.

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8976 

 • Крешић, О. и Павловић, М. „Муслиманско становништво Београда у 18. веку“. Antropologija 19/3 (2019), 15–38. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7131 

 • Крешић, О. 2018. „Два хуџета нишког кадије: прилог друштвено-економској историји Ниша и манастира Хиландара у XVIII веку“. У Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект, ур. Д. Антић и И. Бецић, 23–34. Врање: Народни музеј Врање, Народни музеј Лесковац. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5239 

 • Krešić, O. “Adapting to Shifting Imperial Realities: Mount Athos (Chilandar Monastery) in the Political and Economic Context of the Eighteenth-Century Ottoman Empire”. Hilandarski zbornik 14 (2017), 135–145.

http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5247 

 • Павловић, М. и Крешић, О. „Институција апелације у правном систему Османског царства током транзиционог периода“. Зборник Матице српске за друштвене науке 154 (2016), 37‒51. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3345 

 • Krešić, O. 2014. “Serbian Monk Gerasim Zelić on the Late 18th Century Istanbul”. У VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül - 04 Ekim 2013 İstanbul. Bildiri Kitabı IV, 591–602. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın.

http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3344 

 • Крешић, О. „Хришћани као сведоци чина (şuhud ul-hal) на кадијским судовима у Османском царству“. Зборник Матице српске за историју 89 (2014), 23–34. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3332 

 • Крешић, О. 2013. „Пајсије Хиландарски и његова Историја Славјанобугарска“. У Осма казивања о Светој Гори, ур. А. Фотић и З. Ракић, 109–125. Београд: Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, Задужбина Светог манастира Хиландара. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3346 

 • Крешић, О. „Петровићев санџак“. Историјски часопис LXI (2012), 129‒143. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3318 

 • Крешић, О. „Барон де Тот – Минхаузенов узор као модернизатор османске војске“. Новопазарски зборник 32 (2009), 19‒37. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3333

Прикази

 • Krešić, O. “Pál Fodor, The Unbearable Weight of Empire. The Ottomans in Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390‒1566), Budapest: Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2015, 175 p.”. Balcanica XLVI (2016), 350‒354. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3342 

 • Krešić, O. “Bilgin Çelik, Dağılan Yugoslavya sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri [Kosovo and Macedonian Turks after the Dissolution of Yugoslavia], Antalya: Yenıden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2008, 180 p.”. Balcanica XLVI (2015), 445‒478. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3339 

 • Krešić, O. “Bilgin Çelik, İttihatçılar ve Arnavutlar. II. Meşrutiyet Döneminde Arnavut Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu, [The Unionists and the Albanians. Albanian Nationalism and the Albanian Question in the Period of the Second Constitutionalism], İstanbul: Büke Kitapları 2004, 537 p.”. Balcanica XLVI (2015), 405‒410. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3338 

 • Krešić, O. “Nicolas Vatin, Gilles Veinstein and Elizabeth Zachariadou, Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossiers, Athènes: Fondation nationale de la recherche scientifique – Institut de recherches byzantines 2011, p. 673”. Balcanica XLIII (2012), 350‒351. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3340 

 • Крешић, О. „Virginia H. Aksan, Ottoman Wars 1700–1870: An Empire Besieged, Harlow: Pearson Longman 2007“. Историјски часопис LIX (2010), 427–431. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3341 

 • Крешић, О. „Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno 10/12 January 2003, ed. A. Anastasopoulos, Rethymno, Crete University Press 2005“. Историјски часопис LV (2007), 297–304. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3343 

Излагања на конференцијама

 • Крешић, О. "Hagiographies as Sources for Medieval Serbian History in 18th-Century Historiography". Међународна научна конференција V edizione dei Cantieri dell’Agiografia, Рим и онлајн, 26‒28. јануар 2022.
 • Васиљевић, М. и Крешић О. “Memory of the Holy Founders of Serbian State and Church from the 13th to the 18th Century”. Међународна конференција Using the Past: The Middle Ages in the Spotlight, онлајн, 9–12.12.2020.

 • Крешић, О. “Monks Without Borders – Building Cultural and Religious Networks between the Ottoman and the Habsburg Empires in the 18th Century”. Међународна конференција Visible and Invisible Borders between Christians and Muslims in the Early Modern World, Будимпешта, 10‒11.01.2020.

 • Крешић, О. “The Land Dispute over Yovanitsa Between Monasteries Zograf and Hilandar at the End of the 18th Century”. Међународна радионица Zograf monastery and the Athonite monastic network during the Ottoman era, Софија, 23.02.2019.

 • Крешић, О. „Два хуџета нишког кадије: прилог друштвено-економској историји Ниша и манастира Хиландара у XVIII веку“. Научна конференција Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект, Врање, 8–9.12.2017.

 • Крешић, О. “Adapting to Shifting Imperial Realities: Hilandar Monastery in the 18th Century”. Међународни конгрес Το Άγιον Όρος στον 17ο και 18ο αιώνα. Από τους μεταβυζαντινούς και νεώτερους χρόνους [The Mount Athos in the 17th and 18th Centuries. From post-Byzantine to Modern Times], Солун, 9–11.10.2015.

 • Крешић, О. “An Eighteenth-Century Orthodox Monk in the Ottoman Balkans”. Међународни симпозијум The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: The Personal Dimension, I. The Agents of Faith, Софија, 26–27.06.2015.

 • Крешић, О.  “The Visits of the Serbian King Alexander I to Istanbul and the Mount Athos: Defining Serbian National Interests in the Ottoman Empire”. 21. симпозијум CIEPO-а (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes), Будимпешта, 7–11.10.2014.

 • Крешић, О. “Serbian Monk Gerasim Zelić on the Late 18th Century Istanbul”. Осми међународни турколошки конгрес, Истанбул, 30.09–04.10.2013.

 • Крешић, О. „Хришћани сведоци на кадијским судовима у Османском царству“. Међународна конференција 1700 година Миланског едикта, Ниш, 17–18.05.2013.