Вести

Владимир П.Петровић ДАРДАНИЈА У РИМСКИМ ИТИНЕРИРАМА

Књига под насловом Дарданија у римским итинерарима јесте покушај да се реконструише путна мрежа са насељима на тлу римске Дарданије, са пратећом инфраструктуром, службама, коначиштима, понудама итд. Рад се заснивао на хетерогеној и расутој грађи: подацима из римских итинерара, брижљивим белешкама путописаца из XVI–XIX века, чији ће се тезаурус података још дуго истраживати, археолошкој слици на терену, обимној литератури са често сучељеним мишљењима и опречним ставовима, а у мањој мери и на подацима из средњовековне картографије и локалне топонимије где су очувани извесни антички реликти.
У књизи је сакупљена сва сума података, дилема и противречја које ова комплексна тема носи. Одговорном анализом сваког податка, акрибичним трагањем за наслућеним путоказима, широким обухватом информација из обимне литературе сагледани су бројни проблеми и недоречја које ова тема носи.

Сања Пилиповић МИТ И ЉУБАВ Београд 2007.

Предмет истраживања у овој студији чине митолошке рељефне представе са темом љубави на надгробним споменицима римске провинције Горње Мезије. Реч је о веома луксузним надгробним споменицима какве су себи могли да приуште само имућнији становници провинције, тачније, града Виминацијума, одакле потиче већина споменика. Први део књиге је посвећен улози грчког мита у римском фунералном контексту. Читалац се упознаје и са премисама за формулисање тематске целине Мит и љубав, односно са митовима у којима посебно место заузима љубав, као и тематским групама у које су митови сврстани према томе да ли приказују свет смртних или бесмртних бића, или њихов сусрет (божанске отмице, љубавни сусрет и љубав у свету хероја и хероина). Потом су ова сазнања, културолошки и антрополошки аспекти перцепције митова, примењена на конкретне примере горњомезијских споменика са представама отмице Европе фланкиране Диоскурима, отмице Персефоне, Амора и Психа, Хелене и Менелаја, повратка Алкестиде итд. Посебна пажња посвећена је питању наручилаца ових луксузних споменика, које се разматра на основу сачуваних натписа, а потом и на основу иконографије споменика и материјала од кога су начињени. Истражују се и уметничке радионице и указује на могућност да је реч о домаћим горњомезијским, пре свега виминацијумским радионицама. Посебан део књиге чини каталог рељефа са основним подацима, описом и фотографијама споменика, као и карта са уцртаним налазиштима споменика.

Мирјана Детелић ЕПСКИ ГРАДОВИ Београд 2007

Епски градови. Лексикон, аутора Мирјане Детелић, ново издање Балканолошког института САНУ Ова књига је покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XВИИИ века- од половине XИX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( И- Географских имена; ИИ- Личних имена; ИИИ- Имена народа и држава; ИВ- Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. ЦД-Ром Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.

KOSOVO AND METOHIJA LIVING IN THE ENCLAVE

Балканолошки институт САНУ , под уредничким надзором др Душана Т. Батаковића, објавио је европски релевантан зборник радова под насловом Косово и Метохија. Живети у енклави, у целости на енглеском језику. Др Батаковић је обликовао зборник око тема која обележавају живот Срба, али такође и Горанаца и Рома на простору покрајине најмање последњих девет година, а у разним историјским раздобљима; под османском влашћу или страном окупацијом (Први и Други светски рат),  живот у енклави постао је једно од суморних обележја како прошлости тако и садашњости Косова и Метохије. Зборник представља сложене, а на Западу свесно занемарене или прећутане реалности.


Contents


Foreword...................................................................................................... 7

DušanT. Bataković

Kosovo and Metohija: Identity, Religions & Ideologies................................... 9

Miloš Luković

Kosovska Mitrovica: Present and Past......................................................... 83

Helena Zdravković

Historical Victimage of Kosovo Serbs and Albanians...................................107

Valentina Pitulić

Folklore in the Serb Enclave: Preserving Identity in Hostile Environment....131

Harun Hasani

Migrations of Goranies................................................................................143

Radivoje Mladenović
The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality-Historical Background
and Current Field Research....................................................................... 155

Mirjana Menković
The Enclave of Velika Hoča: Cultural Heritage as a Means
of Socio-economic Renewal and Preservation of Serbian Identity in Kosovo and Metohija .
.............................................................................................175

Miloš Luković
Tzintzars in Uroševac, Lipljan, Obilić, Priština and Kosovska Mitrovica.......225

Dušan T. Bataković
Surviving in Ghetto-like Enclaves: The Serbs of Kosovo
and Metohija 1999—2007.......................................................................... 239

Appendix


Chaos and disorder: Kosovo and Metohija four years later by Fr. Sava Janjić...........................................................................................................265

Roma in Kosovo and Metohija: Arguments against independence
of Kosovo and Metohija oy Rajko Djurić......................................................283

Belgrade Valedictory: March 1 2007 by Julian Harston...............................287

Kosovo and Metohija at the Crossroads by Fr. Sava Janjić........................ 293
.
The Visoki Dečani Monastery Land Issue by Visoki Dečani Monastery .....305

Kosovo Future Status by Joseph K.Grieboski............................................. 315

Abstracts...................................................................................................319

Реализатори програма „Електронски архив српске средњовековне баштине“ Вељко Глушчевић и Жарко Вујошевић су по позиву учествовали на научном скупу у Будимпешти (26-28.11.2007) са темом о могућностима интернационалног повезивања пројеката дигитализације архивске грађе у организацији Monasterium-Konsortium-а са седиштем у Бечу. Сарадници института су одржали реферат са темом „Das serbische Urkundenmaterial“ (Вујошевић) и представили програм еАССБ са резултатима приказаним на веб страници Балканолошког института САНУ (Глушчевић). На позив организатора скупа, Институт је са програмом еАССБ приступио Monasterium-Konsortium-у као „радна група“ (Arbeitsgruppe) која ће у улози уређивача садржаја (Content Provider) презентовати сопствени дигитализовани материјал на међународном  веб порталу www.monasterium.net, о чему је потписан уговор.

Протокол са пленарне седнице од 27.11. приложен је у pdf формату (на немачком).

Biljana Sikimić Petko Hristov Kurban in the Balkans Belgrade 2007

Зборник радова Курбан на Балкану на енглеском језику (Kurban in the Balkans); Београд 2007, резултат је међународне сарадње Балканолошког института САНУ и Етнографског института и музеја БАН из Софије. Окупља групу истраживача из неколико хуманистичких дисциплина које карактерише интердисциплинарни приступ у доменима постмодерне антропологије, антрополошке лингвистике и антропологије фолклора. Заједничку истраживачку нит представља искуство личног теренског рада на простору Балкана данас и поимање традиције као процеса, а не стања. Стога су уредници зборника, Биљана Сикимић и Петко Христов, свесни да је и овај зборник радова научни конструкт, покушај фиксирања инсуларних пракси жртвовања животиње, обједињених само заједничком географском одредницом: Балкан.
Преиспитивањем локалног (балканског) знања о локалним (балканским) појавама зборник Курбан на Балкану постаје интегрални део серије издања истраживача са пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“ Балканолошког института САНУ, а која је посвећена маргинализованим или ургентним питањима антрополошки усмереног теренског рада: Скривене мањине на Балкану, Београд 2004; Бањаши на Балкану, Београд 2005, Избегличко Косово, Крагујевац 2004; Живот у енклави, Крагујевац 2005; Торак, методологија теренских истраживања, Нови Сад 2006 (на румунском језику).

CONTENTS


Note on spelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Editors’ introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9

Andrey N. Sobolev: On Balkan names for the sacrificial animal
on St George’s Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Elena Marushiakova, Vesselin Popov: The vanished kurban. Modern
dimensions of the celebration of Kakava/H›drellez among
the Gypsies in Eastern Thrace (Turkey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Sanja Zlatanović: The Roma of Vranje: kurban with five faces . . . . . . . . . .. 51

Svetlana Ćirković: Temporal dimensions of kurban for the deceased:
refugees from Kosovo and Metohija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Katalin Kovalcsik: Gurbane as a representation of traditional identity
and culture in an Oltenian Rudar community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Annemarie Sorescu-Marinković: The gurban displaced: Bayash guest
workers in Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Biljana Sikimić: Gurban in the village of Grebenac: between participants’memory
and researchers’ construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Gerda Dalipaj: Kurban and its celebration in the Shpati Region in
the first half of the 20th century. A case study of local social
structure and identities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 181

Rigels Halili: Kurban today among the Albanians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Petko Hristov, Tsvetana Manova: The new ‘old’ kurban. A case study . . . .209

Margarita Karamihova: Kurban sacrificial offering for good health
at a ‘strange’place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 231

Petko Hristov: Celebrating the abandoned village: the ritual process
in the post-socialist Balkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 245

Rachko Popov: Kurban sacrificial offerings on the feastdays of the
summertime saints in the calendar tradition of the Bulgarians . . . . . .. . . . 259

Vladimir Bocev: Kurban among the Macedonians . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 269

Smiljana Djordjević: Dušno: blood sacrifice in the posthumous customs
of colonist Serbs in Omoljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 299

Свети краљ

Књига Смиље Марјановић Душанић Свети краљ. Култ Стефана Дечанског посвећена је једној од најсложенијих појава у владарској идеологији средњег века - феномену светог краља у западноевропској и византијској култури. Први део књиге бави се анализом порекла и институције краљевске светости у средњовековној Европи, да би ауторка потом детаљно обрадила овај значајан феномен у српској средњовековној држави. Посебна пажња посвећена је анализи појаве и утицају култа светог краља у идеологији српске средњовековне државе. Други део књиге бави се култом св. Стефана Дечанског. Овај светитељски култ одабран је као карактеристичан пример владарске светости у Срба, не само стога што је Дечански поред светог Симеона и светог Саве најпопуларнији српски светитељ у званичној и популарној побожности, већ и из разлога дугог трајања његовог култа. Прошавши све фазе у своме развоју, од династичког светитеља, преко новог мартира, историјског јунака до националног хероја обновљене државе 19. столећа, култ Дечанског постао је најпотпунији култ светог краља у српској историји. Студија покреће сложено питање анализе јавног заједничког сећања, рађања историјске меморије и њеног везивања за феномен светог места. Тиме аутор понире у веома широк временски распон од средњег, преко новог века, до актуелне садашњости, преиспитујући однос између историје и сећања. Књига је заједничко издање Балканолошког института САНУ и издавачке куће Clio

Трећи том Косовске трилогије

Трећи том Косовске трилогије Душана Т. Батаковића, покрива кључне феномене косовске и метохијске реалности од краја XIX века па закључно са преговорима у Бечу (2005-2007) о будућем статусу Косова. Веома добро документована, заснована на доступним и верификованим изворима, ова књига значајно употпуњује наша научна знања о Косову и Метохији. Књига је додатно обогаћена пробраним документима.

NEUTRALITY AS INDEPENDENCE GREAT BRITAIN, SERBIA AND THE CRIMEAN WAR

Балканолошки иниститу САНУ недавно је објавио енглеско издање књиге свог сарадника маг. Чедомира Антића о међународним односима Велике Британије и Србије за време Кримског рата. Аутор предговора књиге Neutrality as Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War, угледни професор и историчар Кримског рата Винфред Баумгарт (Winfried Baumgart), приметио је да је реч о првој монографији објављеној на неком од европских језика, која представља историју учешћа Србије у европској политици уочи и за време овог рата. Антићева књига доноси нову интерпретацију улоге Велике Британије и Француске у историји Србије педесетих година 19. века и пружа нове изворе у вези са идејама о реформи Србије и Османског царства. У овом издању своје књиге Антић је понудио и нове податке за биографију контроверзног Томаса Фонбланка, дипломате који је током скоро две деценије представљао Велику Британију у Србији.

Balkanika

Articles