Вести

RALPH PAGET. A DIPLOMAT IN SERBIA Beograd 2006

Историчар Чедомир Антић, сарадник Института, недавно је добио годишњу награду угледнog Северноамеричког друштва за српске студије. Антић је награду добио за биографију сер Ралфа Пеџета, британског дипломате и пријатеља Србије, коју је под насловом Sir Ralph Paget: A Diplomat in Serbia, објавио Балканолошки институт Српске академије наука и уметности. Предговор књизи написао је британски историчар др Нејџел Брејли

Дечанско питање

У оквиру изабраних дела о Косову и Метохији Душана Т. Батаковића, угледна издавачка кућа „Чигоја“ објавила је, после збирке студија под насловом Косово и Метохија у српско-арбанашким односима , друго, допуњено издање монографије Дечанско питање. Ова монографија испитује сложене српско-албанске односе у Старој Србији, положај српске цркве и улогу Русије и руских монаха на прелазу из 19. у 20. век.

Бели град

У издању Балканолошког института појавила
се коауторска студија др Мирјане Детелић и мр Марије Илић Бели град : порекло епске формуле и словенског топонима (Посебна издања 93. Београд: Балканолошки институт САНУ. 2006. 249 стр.). Студија се бави фолклористичком и лингвистичком анализом споја бели град као топоса у српској, хрватској и муслиманској епици и као једног од најстаријих словенских топонима. Ауторке закључују да је само топоним општесловенски и прасловенски, док је епска формула јужнословенска, и залажу се за изворно сакрално значење ове прасловенске сложенице, која се са досељавањем Словена на југ Европе профанизовала у епски топос.

Torac


Крајем 2006. изашао је из штампе зборник радова на румунском језику Torac – metodologia cercetarii de teren (Торак – методологија теренског истраживања), серија Теренске бележнице, у издању Румунског друштва (Фондације) за етнографију и фолклор из Војводине. Зборник је резултат тимских теренских антрополошких и лингвистичких истраживања обављених током 2004. и 2005. године у Торку, у Војводини.
Зборник уредила је Анемари Сореску Маринковић, истраживач-сарадник Балканолошког института.

Садржај:

1. Вежбе из етнологије. После терена (Отилија Хедешан, Западни универзитет, Темишвар)
2. Торак via Клек: кад биографија навлада етнографију (Анемари Сореску Маринковић, Балканолошки институт, Београд)
3. Од Торка до Клека: минимална теренска информација (Биљана Сикимић, Балканолошки институт, Београд)
4. Напомене о начину живота и неким обичајима у Торку. Паралела између прошлости и садашњости (Лаура Спариосу, Филозофски факултет, Нови Сад)
5. О поверењу у истраживача: Босанац у Малом Торку (Светлана Ћирковић, Балканолошки институт, Београд)