Језик, фолклор и миграције на Балкану

Руководилац пројекта
др Анемари Сореску-Маринковић, виши научни сарадник

Сарадници

др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник
др Мирјана Мирић, научни сарадник

Пројекат полази од синхроног феномена миграција и мобилности на Балкану, који се истражују на терену, а током аналитичког поступка допуњавају анализом историјске грађе, фолклорног и књижевног текста. Тимска теренска истраживања (различити квалитативни интервјуи са саговорницима) заснивају се на принципу поштовања идиома саговорника, али се квантитавним методама истражују језичке компетенције на контактним идиомима и стандардним језицима. Старије, традиционалне дијаспоре се истражују у транснационалом аспекту: Срби у Румунији, Грци у Србији, Словени католици у Војводини. Следећи круг интересовања су савремене трансформације традиционално полуномадских заједница у балканском оквиру (Роми, Ашкалије, Бањаши, Ђорговци) и присилне и организоване миграције и колонизација у Војводини током двадесетог века, мобилност муслиманских заједница Србије, радне миграције из Србије у Европи, феномен сезонских радника у Србији, и коначно – мешовити бракови у Банату и североисточној Србији. Поред допуњавања постојеће базе података Дигиталног архива Балканолошког института САНУ (ДАБИ) теренском грађом на тему миграција, ради се и на дигитализацији фолклорне гређе: Ерлангенског рукописа и Етнографске збирке из Архива САНУ.