др Мирјана Мирић

виша научна сарадница

Контакт: mirjana.miric@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Мирјана Мирић је дипломирала 2005. на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и магистрирала 2009. године. Завршила је специјализацију из лингвистике на Faculté de Lettres, Université de Genève (Швајцарска) 2010. године, а докторирала на Департману за српски језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу 2016. године. Од јануара 2017. запослена је на Балканолошком институту САНУ у Београду, а претходно је радила као руководилац програма лингвистике у Истраживачкој станици Петница. Ангажована је на домаћим и страним пројектима.

Области истраживања: лингвистика, балканска лингвистика, ромологија, корпусна лингвистика, усвајање језика.

Истраживачке теме: морфосинтаксичке појаве у тимочко-лужничком дијалекту српског језика (у домену Балканског језичког савеза), мањински језици, ромски језик у контакту са српским, балканизми у ромском језику, (билингвални) језички развој.

Пројекти:

2022–2024 Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia (https://vlings.rs/) у сарадњи Балканолошког института САНУ, Филолошког факултета Универзитета у Београду, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Филозофског факултета Универзитета у Нишу, и Департмана интерпретације и превода Универзитета у Болоњи. Пројекат је финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије.

2022–2023 Семиотички пејзажи вишејезичних пограничних подручја, у сарадњи Балканолошког института САНУ и Универзитета Јена. Пројекат је финансиран од стране  Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену (DAAD).

2020–2021 Језички пејзаж културне регије Банат: синхрона и дијахрона перспектива, у сарадњи Балканолошког института САНУ и Универзитета у Јени; пројeкат финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену (DAAD).

2018–2021 (Dis-)entangling traditions on the Central Balkans: Performance and perception (https://traceba.net/), у сарадњи Универзитета у Цириху, Руске академије наука, Филолошког факултета у Београду и истраживача Балканолошког института САНУ; пројекат у Србији финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а спроводи се у оквиру програма ERA.Net RUS Plus (потпрограм FP7/Horizon 2020).

Библиографија

Монографије

 • Мирић, М. и Ћирковић, С. Гурбетски ромски у контакту: анализа балканизама и позајмљеница из српског језика. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2022. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13414

Чланци и студије

 • Ćirković, S. and Mirić, M. Serbian Loanverb Adaptation in the Gurbet Romani Variety in Eastern Serbia. Mediterranean Language Review 29 (2022), 89-127.
 • Мирић, М. 2022. Балканизми у студијама Радета Ухлика. У „Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома“, ур. Т. Варади и Б. Сикимић, 159-200. Београд: Српска академија наука и уметности. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13598
 • Мирић, М., Миличевић Петровић, М. и Ћирковић, С. 2021. Дигитализација језика и културе кроз електронске корпусе: пример тимочких говора. У „Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе I (Међународна научна конференција. Зборник радова)“, ур. А. Вранеш, 75–94. Београд: Савез славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду.
 • Мирић, М. Документовање ромског дечијег говора. Глас Одељења друштвених наука САНУ 33 (2021). Београд: САНУ, 79–103. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12687
 • Sorescu-Marinković, A., Mirić, M. and Ćirković, S. “Assessing Linguistic Vulnerability and Endangerment in Serbia: A Critical Survey of Methodologies and Outcomes“. Balcanica LI (2020), 65–104. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10446 

 • Mirić, M. 2019. “Tendencies in expressing verbal aspect in the Gurbet Romani: Pilot experimental study with elementary-school children”. In Studies in language and mind 3, eds. Sabina Halupka-Rešetar & Silvia Martínez-Ferreiro, 47–92. Novi Sad: Faculty of Philosophy. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7010

 • Mirić, M. 2019. “Focus affected (un)availability of scalar implicatures”. In SinFonIJA 6 Proceedings (The 6th International Conference Syntax, Phonology and Language Analysis), eds. Branimir Stanković & Aleksandra Janić, 197–216. Niš: Faculty of Philosophy. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7012

 • Мирић, М. 2019. “Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини“. У Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја, eds. Микица Сибиновић, Владана Стојадиновић & Данијела Поповић Николић, 158–178. Књажевац: Народна библиотека “Његош“. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7011

 • Mirić, M. & Ćirković, S. “Report on documenting the Gurbet Romani variety in East Serbia and creating the Romani-Serbian dictionary“. Studia Ethnologica Pragensia 1/2018, special issue Roma: Ethnological Reflections (2018), 105–113. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4599

 • Мирић, M. 2018. “Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима“. У Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, ed. Светлана Ћирковић, 201–218. Књажевац: Народна библиотека “Његош”. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4598

 • Мирић, М. “Дистрибуција значења квантификатора неки у српском језику: корпусна анализа“. Теме. Часопис за друштвене науке 42/3 (2018), 839–858. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5489

 • Мирић, М. “Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик)“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 61/2 (2018), 89–125. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4679

 • Anđelković, D. & Mirić, M. “Distribution of verbal overgeneralizations in the Serbian Corpus of Early Child Language”. Psihološka istraživanja 20/2 (2017), 291–310. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4628

 • Мирић, М. “Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/1 (2017), 133–164. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4627

 • Мирић, М. 2016. Усвајање скаларних импликатура у српском језику: семантички, прагматички и синтаксички угао. Докторска теза. Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

 • Mирић, M. 2016. “Улога фокуса у интерпретацији скаларних импликатура“. У Српски језик у савременој лингвистичкој теорији, eds. Бобан Арсенијевић & Сабина Халупка-Решетар, 259–280. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

 • Mirić, M. & Arsenijević, B. 2014. “The role of partitive construction in generating scalar implicatures“. In Language Use and Linguistics Structure (Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013, Olomouc Modern Language Series Vol. 3), eds. J. Emonds, M. Janebova, 229–238. Olomouc: Palacky University Olomouc.

 • Mandić, M. 2013. “Agreement morphology in early Serbian“. In Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, ed. Balázs Surányi, 139–166. Budapest: Pázmány Péter Catholic University.

 • Mirić, M. & Arsenijević, B. 2013. “Uloga fokusa i partitivnosti u izvođenju skalarnih implikatura“. U Zbornik radova sa XIX naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, 43–48. Beograd: Filozofski fakultet.

 • Mirić, M. 2013. “Jezik i vreme“. U Exploratorium: Vreme. Petničke sveske 71, ur. Milan Ćirković et al., 79–88. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica.

 • Mandić, M. 2011. “Turn-taking at the age of one: a longitudinal case study“. In Studying interaction in different contexts: A qualitative view, eds. Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono & Nevena Buđevac, 187–231. Belgrade: Institute of Psychology.

 • Mandić, M. 2011. “The extension of meaning of temporal adverbs in Serbian-speaking children aged 1;6 to 4;0“. In Space and Time in Language, eds. Mario Brdar et al., 297–312. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

 • Мандић, М. 2009. Усвајање временских прилога у српском језику на узрасту од 1;6 до 4;0. Магистарска теза. Филолошки факултет Универзитета у Београду.

 • Mandić, M. “Five- and six-year-old children’s autobiographical discourse: the analysis of the use of proper names and deictic terms”, Balkanistic Forum 1-2 (2008), 308–318. 

 • Mandić, M. 2007. “Zamena jezika: analiza jezičkih sposobnosti jednog romskog deteta“. In Društvene nauke o Romima u Srbiji, eds. Lj. Tadić & G. Bašić, 221–240. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Конференције

 • Mirić, M., & Ćirković, S. 2022. “Word order in the noun phrase in Gurbet Romani in Eastern Serbia: a corpus-based study”. The 2022 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies (28–30 September 2022; Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade).
 • Arslan, S., Mirić, M., Ćirković, S., Padure, C., & Adamou, E. 2022. “Does cross-language priming facilitate language change? Eye-tracking evidence from Romani-Romanian and Romani-Serbian bilinguals”. 55th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (24–27 August 2022; University of Bucharest, “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics).
 • Mirić, M., & Ćirković, S. 2021. “Vocalic components in Serbian loanverbs in Gurbet Romani (Eastern Serbia)”. Theme vowels in V(P) Structure and beyond (22–23 April 2021; University of Graz).
 • Mirić, M., & Ćirković, S. 2021. “Serbian loanwords on Romani-speaking children’s narratives”. 14th International Conference on Romani Linguistics (16–17 September 2021, The Board for the study of life and customs of the Roma (SASA) & Institute for Balkan Studies (SASA)).
 • Mirić, M., & Ćirković, S. 2021. “The distribution of Romani words and Serbian loanwords in Romani-speaking children’s narratives”. Belgrade Linguistic Days – BELIDA (3–4 December 2021, Faculty of Philology, University of Belgrade).
 • Mirić, M. “Modal verbs, aspectual verbs and future tense construction in South-Slavic Lužnica vernacular: the lack of inflection and complementizer da omission“. Излагање на међународној конференцији Internationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar (INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020/2021), Универзитет у Грацу, Аустрија, 24–26. фебруар 2021.

 • Mirić, M., & Ćirković, S. “Serbian loan-verbs adaptation in the Gurbet Romani in Eastern Serbia”. Излагање на међународној конференцији Internationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar (INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020/2021), Универзитет у Грацу, Аустрија, 24–26. фебруар 2021.

 • Mirić, M. & Miličević Petrović, M. “Variation in the nominal declension in Timok vernaculars”. Излагање на међународној конференцији Empirical approaches to linguistic variation: The Balkans and beyond, Универзитет у Цириху, Швајцарска, 11–12. март 2021.

 • Мирић, M. & Конёр, Д. В. “Аналитическое маркирование косвенного объекта и посессора в торлакских диалектах: социолингвистическая перспектива”. Излагање на међународној конференцији XLIX Международная научная филологическая конференция, Санкт-Петербургский государственный университет Филологический факультет, 16–24. новембар 2020.

 • Mirić, М. & Ćirković, S. “Serbian loanwords in Romani-speaking children’s narratives“. Излагање на међународној конференцији 8th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 31. октобар 2020.

 • Мирић, M. “Балканизми у радовима Радета Ухлика“. Научна конференција Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома. Српска академија наука и уметности, Одбор за проучавање живота и обичаја Рома. Београд, САНУ, 22. новембар 2019.

 • Mirić, M. “Grammaticalization of the future tense marker and the complementizer da omission in Timok and Lužnica vernaculars: quantitative analysis of areal parameters“. Research Techniques and Approaches: New Journeys in Linguistics (RTANJ Linguistics 3), Rtanj, Serbia, 4–7 July 2019.

 • Mirić, M. “Areal analysis of the complementizer «da» omission in the Prizren-Timok dialectal area of the Serbian language”. XLVIII Международная филологическая научная конференция, Faculty of Philology, State University of Saint Petersburg, Russia, 18–27 March 2019.

 • Мирић, М. “Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини“. Научна конференција Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја, Народна библиотека “Његош”, Књажевац, 19–20. април 2019.

 • Mirić, M. “Aspect in Gurbet Romani: experimental data from elementary-school children“. The sixth workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia, 20 April 2018.

 • Mirić, M. “Child language documentation and the role of the community in preserving endangered Romani varieties in Southeast Serbia“. CLARC2018: Perspectives on linguistic diversity. Panel: Linguistic endangerment in Southeast Europe, Faculty of Philosophy, University of Rijeka, Croatia, 7–10 June 2018.

 • Ćirković, S. & Mirić, M. “Loan-verb adaptation in Gurbet Romani in Knjaževac (Eastern Serbia)”. 13th International Conference on Romani Linguistics (ICRL), University of Sorbonne Nouvelle, Paris, France, 13–14 September 2018.

 • Mirić, M. “Morpho-syntactic Balkanisms in the Gurbet Romani”. Research Techniques and Approaches: New Journeys in Linguistics (RTANJ Linguistics 2), Rtanj, Serbia, 20–23 September 2018.

 • Mirić, M. “The complementizer da omission in the future tense construction in Timok and Lužnica vernaculars: the Balkan perspective”. Zurich 2018 Workshop: First step towards an interactive map of Balkan linguistic features, University of Zurich, Switzerland, 26–27 November 2018.

 • Anđelković, D. & Mirić, M. “Neologisms in early Serbian child language”. International scientific conference: Current Trends in Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia, 19–21 October 2017.

 • Mirić, M. & Arsenijević, B. “Different loci of scalarity”. The fifth Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 22 April 2017.

 • Mirić, M. “Scalar implicatures – evidence from acquisition”. The third workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 18 April 2015.

 • Mirić, M. “Uloga jezičkih faktora u izvođenju skalarnih implikatura kod dece i odraslih”. XXI međunarodna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 27–29. mart 2015.

 • Mirić, M. “Upotreba reči “neki” u srpskom jeziku u dečijem i govoru upućenom deci na uzrastu od 1;6 do 4;0“. XXI međunarodna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 27–29. mart 2015.

 • Mandić, M. & Arsenijević, B. “Uloga fokusa i partitivnosti u izvođenju skalarnih implikatura“. XIX međunarodna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 22–24. mart 2013.

 • Mirić, M. “Focus-affected availability of scalar implicatures“. SinFonIJA (The 6th Conference in Syntax, Phonology and Language Analysis), Faculty of Philosophy, University of Niš, 26–28 September 2013. 

 • Mirić, M. “How informational focus facilitates scalar implicatures“. Third Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 22–23 August 2013.

 • Mirić, M. & Arsenijević. B. “The role of educational background in generating scalar implicatures“. XPRAG (The 5th Bienal Conference of Experimental Pragmatics), University of Utrecht, Netherlands, 4–6 September 2013.

 • Mandić, M. & Arsenijević, B. “The role of partitive construction in generating scalar implicatures“. Olomouc Linguistics Colloquium, Olomouc Palacký University, Olomuc, Czech Republic, 6–8 June 2013. 

 • Mandić, M. “Agreement morphology in early Serbian“. Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary, 24–25 August 2012.

 • Mandić, M. “The Acquisition of the Agreement Paradigm in Early Serbian Child Language“. Mechanisms of language Development, Current Trends in Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 14–16 October 2011.

 • Mandić, M. “Usvajanje vremenskih priloga u srpskom jeziku na uzrastu od 1;6 do 4;0“. XVI međunarodna konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 5–6. februar 2010. 

 • Mandić, M. “Primena korpusnog metoda u istraživanju leksičkog razvoja dece“. Međunarodni kongres primenjene lingvistike, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 31. oktobar–1. novemembar 2009. 

 • Mandić, M. “Usvajanje poluzameničkih vremenskih deiktičkih priloga u srpskom jeziku na uzrastu od 18 do 48 meseci“. Space and Time in Language, Language in Space and Time, Osijek, Hrvatska, 21–23 May 2009. 

 • Mandić, M. “Content and structure organization of five- and six-year-old children’s autobiographical discourse“. The Sixteenth Round Table Autobiographical Trajectories on the Balkans, Blagoevgrad, Bulgaria, 26–28 February 2007.

Предавања

 • Mandić, M. „The role of partitive construction in generating scalar implicatures.“ Хумболт универзитет у Берлину (Немачка), предавање одржано за студенте мастер студија у оквиру предмета Прагматика, онлајн предавање, заједно са проф. Бобаном Арсенијевићем, 13. мај 2020.

 • Мирић, M. Циклус предавања „Развој прагматичких способности код деце.“ На позив Центра за когнитивне науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 2–4. децембар 2019:

 • Мирић, M. „Балканске црте у тимочком и лужничком говору.“ Научни клуб Центра за промоцију науке, на позив Друштва младих лингвиста, 14. мај 2019.

 • Mandić, M. „Language acquisition.“ Група предавања у оквиру међународне пролећне школе International spring school in psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research коју организује Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 15–16. април 2019:

 • Мандић, M. „Документовање ромског дечијег говора.“ Српска академија наука и уметности, Београд (по позиву Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ), 10. април 2018.

 • Мандић, M. „Место јужних српских говора у Балканском језичком савезу.“ Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Република Српска, 13. децембар 2018.

 • Мандић, M. „Врсте речи у ромском језику.“ Народна библиотека „Његош“, Књажевац. 11–13. јул 2017.

 • Мандић, M. „Радионица – ревизија транскрипата за речник.“ Народна библиотека „Његош“, Књажевац, 8–12. август 2017.

 • Мандић, M. „Радионица – ексцерпција грађе за речник.“ Народна библиотека „Његош“, Књажевац, 14–17. септембар 2017.

 • Мандић, M. „Увод у усвајање језика.“ Програм лингвистике, Истраживачка станица Петница, 30. јуни 2017.

 • Мандић, M. „Методологија истраживања дечијег говора (предавање и вежбе).“ Програм лингвистике, Истраживачка станица Петница, јул 2017.