Вести

XV Међународни (светски) конгрес слависта одржан у Минску од 20. до 27. августа 2013. године

22.10.2013.

Др Љубинко Раденковић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовао у раду XV Међународног (светског) конгреса слависта одржаном у Минску од 20. до 27. августа 2013. године. По броју учесника (500–600 слависта из свих значајних научних и образовних институција у свету) и дугом трајању (први конгрес је одржан у Прагу, 1929. године), то је највећи научни скуп у словенском свету. Конгрес се бави питањима изучавања словенских језика, књижевности и култура. Његов вишедневни рад паралелно се одвија у најмање 15 секција и више округлих столова. Др Раденковић је поднео реферат „Словенска народна демонологија на синхроном и дијахроном плану“ (у целини објављен у Зборнику Матице српске за славистику 83, Нови Сад 2013: 9–23), председавао је секцији за словенски фолклор, а у својству председника Комисије за фолклор при Међународном комитету слависта организовао је седницу Комисије  и поднео извештај о њеном раду.

Најновије