Minorities in the Balkans. State Policy and Interethnic Relations (1804-2004)

Minorities in the Balkans. State Policy and Interethnic Relations

Балканолошки институт САНУ је недавно објавио зборник радова на енглеском и француском језику Minorities in the Balkans. State Policy and Interethnic Relations (1804-2004), под уредништвом др Душана Т. Батаковића. Питања која се тичу статуса мањина на Балкану током протекла два века, било као позадине различитих државних политика и идеолошких образаца, или једноставно као испита виталности међуетничких односа, остала су предмет и политичке и научне пажње. Државни контекст и положај различитих националних и етничких група су често пролазили кроз драматичне промене. Хабзбуршка монархија и Османско царство, два владајућа мултиетничка и мултикултурна царства која су заузимала највећи део Балкана, била су озбиљно угрожена нарастајућим националним захтевима охрабреним Српском револуцијом 1804. године којој су уследили ратови за независност и успостављање националних држава. Под таквим околностима, национално ослобођење се потврдило као кључни фактор у коначном распаду двају царстава. Феудална и изразито конзервативна, Османско и Хабзбуршко царство нису успела да изнедре дубоку реформу, нити да изнађу одговоре на растуће националне захтеве које су најчешће пратили либерални обрасци националног ослобођења и постизање државне независности као крајњег циља. У том смислу, однос између балканске државе и њене водеће нације (или нација), с једне стране, и њених међународно заштићених мањина или других мањинских група, на другој, био је тежак и затегнут.
Овај зборник радова проистиче из заједничког двогодишњег пројекта „Толеранција и коегзистенција: етничке и верске мањине у Србији (1804-2006)“ између француског Националног центра за научна истраживања и Балканолошког института САНУ, а којим су у име ових институција руководили Катрин Орел и Душан Т. Батаковић.

  САДРЖАЈ