Дарданија у римским итинерарима

Владимир П.Петровић ДАРДАНИЈА У РИМСКИМ ИТИНЕРИРАМА

Књига под насловом Дарданија у римским итинерарима јесте покушај да се реконструише путна мрежа са насељима на тлу римске Дарданије, са пратећом инфраструктуром, службама, коначиштима, понудама итд. Рад се заснивао на хетерогеној и расутој грађи: подацима из римских итинерара, брижљивим белешкама путописаца из XVI–XIX века, чији ће се тезаурус података још дуго истраживати, археолошкој слици на терену, обимној литератури са често сучељеним мишљењима и опречним ставовима, а у мањој мери и на подацима из средњовековне картографије и локалне топонимије где су очувани извесни антички реликти.
У књизи је сакупљена сва сума података, дилема и противречја које ова комплексна тема носи. Одговорном анализом сваког податка, акрибичним трагањем за наслућеним путоказима, широким обухватом информација из обимне литературе сагледани су бројни проблеми и недоречја које ова тема носи.