Балкан у праисторији и антици: интердисциплинарна истраживања

Руководилац: др Драгана Николић, виши научни сарадник

Интердисциплинарна истраживања у оквиру ове теме усмерена су на подручје средњег и западног Балкана у праисторији и антици. Интердисциплинарност се огледа у примени и синергији метода из комплементарних научних дисциплина: археологије, старе историје, епиграфике, класичне филологије, лингвистике (нарочито палеобалканске) и историје уметности, а подразумева рад на археолошким и на писаним изворима — документарним и књижевним, који из различитих углова осветљавају рану прошлост овог подручја. 

Истраживања обухватају три крупне целине: 1) Епиграфско-историјска и језичка истраживања средњег и западног Балкана у антици обухватају сплет комплексних питања о пореклу домородачког становништва, о сложеним процесима кроз које је римска власт током првих столећа Царства успела да интегрише домородачко становништво Балканских и Подунавских провинција  (Далмација, Горњу и Доњу Панонију, Мезија, Тракија) у државно-правне структуре и римско грађанство, затим, питањима римске политике према домороцима, проблемима провинцијске управе, питањима урбанизације и романизације домородачког становништва, домородачом ономастиком и реликтним палеобалкански језицима. Палеолингвистичка проучавања имају за циљ да допринесу расветљавању језичке разноврсности античког Балкана која се назире само из посредних извора — натписа на латинском и грчком, или из дела грчких и римских аутора о народима Балкана. Изучавање језичких контаката Балкана и Италије у једној студији заснива се на идеји да би језици Италије могли делимично да расветле стање на Балкану и допринесу њиховом бољем познавању. 

У теми 2) Истраживања из археологије и историје уметности тежиште је нарочито стављено на истраживање насеља и комуникација на централном Балкану у праисторији и антици на основу археолошких извора. Осим тога, на основу археолошких података разматрају се питања друштвено-политичких односа, култа и религије, културне и уметничке аспекте, интра- и интер-регионалне комуникације, привредних делатности и размене/трговине у прошлости Балкана. Као изузетно битан сегмент, истраживања у оквиру ове подтеме укључују теренска археолошка истраживања. 

3) Систематско издавање и дигитализација грађе подразумева прикупљање, обраду и издавање 1) епиграфске грађе са територије римских провинција на тлу Србије. Ова активност, која има за циљ припрему корпуса, и укључује приређивање епиграфске документације, обраду споменика и приређивање дигиталног садржаја. 2) Издавање археолошке грађе пре свега се односи на податке добијене археолошким истраживањима у оквиру пројекта.

Сарадници:

др Драгана Николић, виши научни сарадник Класични филолог и историчар. Област истраживања: античка историја и епиграфика …)

др Владимир П. Петровић, научни саветник  Археолог. Област истраживања: римске комуникације, насеља и становништво на Балкану у предримској и римској епоси, …  

др Мирослав Марић, виши научни сарадник - Археолог. Област истраживања: Неолит, Бакарно доба, Бронзано доба

ма Данило Савић, истраживач сарадник Класични филолог. Област истраживања: индоевропеистика, историјска граматика грчког и латинског, палеобалканистика…