Језик и фолклор на Балкану

Руководилац: др Анемари Сореску-Маринковић, виши научни сарадник

Пројекат полази од синхроног феномена миграција и мобилности на Балкану, који се истражују на терену, а током аналитичког поступка допуњавају анализом историјске грађе, фолклорног и књижевног текста. Тимска теренска истраживања (различити квалитативни интервјуи са саговорницима) заснивају се на принципу поштовања идиома саговорника, али се квантитавним методама истражују језичке компетенције на контактним идиомима и стандардним језицима. Старије, традиционалне дијаспоре се истражују у транснационалом аспекту: Срби у Румунији и Мађарској. Следећи круг интересовања су савремене трансформације традиционално полуномадских заједница у балканском оквиру (Роми, Ашкалије, Бањаши, Ђорговци) и присилне и организоване миграције и колонизација у Војводини током двадесетог века, мобилност муслиманских заједница Србије, радне миграције из Србије у Европи, феномен сезонских радника у Србији, и коначно – мешовити бракови у Банату и североисточној Србији. 

Интердисциплинарна проучавања балканског простора су из области балканске лингвистике,  документационе лингвистике, етнолингвистике, антрополошке лингвистике, социолингвистике, фолклористике, психолингвистике, корпус лингвистике, методологије теренског рада, усмене историје, као и неким аспектима антропологије: антропологије миграција, медија и мањина.

Сарадници:

др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник

др Мирјана Мирић, научни сарадник

ма Анђела Реџић, истраживач сарадник