др Драгана Николић

виша научна сарадница

Контакт: dragana.grbic@bi.sanu.ac.rs 

                  ddgrbic@gmail.com  

Профили на научним мрежама:

Драгана Николић (рођ. Грбић) рођена је 9. новембра 1983. године, у Земуну. Завршила је Филолошку гимназију у Београду, смер за класичне језике 2002. године. На групи за класичне науке Филозофског факултета у Београду дипломирала је у септембру 2006. као студент генерације Групе за класичне науке и најбољи студент генерације Филозофског факултета. Дипломске академске студије историје – мастер, на Филозофском факултету у Београду, на смеру Историја старог Рима и античка историја наших земаља, уписала је 2006. године код ментора професора емеритуса, др Слободана Душанића. Докторске студије уписала је у децембру 2007, код истог ментора, а докторску дисертацију под насловом „Civitates peregrinae у Илирику у доба Принципата према Плинијевој Naturalis historia и епиграфским изворима“ одбранила је 2012. године. Од 2006. до 2010, била је запослена на Филозофском факултету на Одељењу за историју, при Центру за античку епиграфику и нумизматику „Фанула Папазоглу“, као истраживач-приправник, а затим као истраживач-сарадник (од 28. маја 2008) у оквиру пројекта „Антички натписи на тлу Илирика: критичко издавање и интердисциплинарна истраживања епиграфских споменика“ под руководством професора емеритуса  Слободана Душанића. Од децембра 2011. године запослена је у Балканолошком институту САНУ, на пројекту „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана“. У звање научног сарадника изабрана је 2014, а у звање вишег научног сарадника 2020. године. Руководилац је пројекта дигитализације античких епиграфских споменика у Балканолошком институту САНУ, као и теме Друштво, језик, духовно-материјална култура и комуникације на Балкану у праисторији и раној историји Балкана (од 2020. године). Као експерт евалуатор научно-истраживачких пројеката од 2015. учествује у Marie Skłodowska-Curie Actions у оквиру програма Horizon 2020. Објавила је две монографије: Племенске заједнице у Илирику. Предурбане административне структуре у римским провинцијама између Јадрана и Дунава, Београд: Балканолошки институт САНУ (Посебна издања 125) и Дробета, римски град на Дунаву, Београд: Балканолошки институт САНУ (Посебна издања 144), као и низ научних радова у домаћим и међународним публикацијама. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству као и на више радионица посвећених дигиталној епиграфици и дигитализацији културног наслеђа. 

Област истраживања и истраживачке теме – античка историја, античка епиграфика са тежиштем на епиграфско-историјским истраживањима средњег и западног Балкана у римско доба на пољу институција, друштва и култа и са посебним занимањем за етничка и културна прожимања на овоме простору, као и за процес интеграције епихорског становништва у Римско царство.

Пројекти:

2019– Пројекат САНУ Балканолошке теме, руководилац академик Вујадин Иванишевић.

2014–2015 Middle Danube, Lower Sava and Central Balkans: land of anchor, land of passage from first to fifth century A.D, Institute for Balkan Studies SASA, Belgrade –Institute Ausonius, Bordeaux. Bilateral project „Programe Pavle Savić 2014–2015“– „Partnership Hubert Curien” (PHC), 2014-2015 (no 451-03-3455/2013-09/16). Project leaders: Dr Vladimir Petrović – Dr Francis Tassaux.

2011–2019 Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана ― бр. 177012. (руководилац проф. др Ненад Н. Тасић). финансиран уговором 177012 од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Носилац: Балканолошки институт САНУ.

2007, 2008, 2009 The Roman Limes in Lower Pannonia And Upper Moesia, Serbian Academy of Sciences and Arts, Project leader: Academic Slobodan Dušanić.

2006–2010 Антички натписи на тлу Илирика: критичко издавање и интердисциплинарна истраживања епиграфских споменика, Филозофски факултет, Београд, (руководилац професор емеритус Слободан Душанић).

2006– Члан редакције L’année épigraphique, PUF – уредница за Подунавске и Балканске провинције задужена за епиграфски материјал који потиче са територија Србије, Црне Горе, Босне и Македоније. http://www.anneeepigraphique.msh-paris.fr 

Руковођење пројектима

Руководилац пројекта Балканолошког института САНУ: „Дигитализација античког епиграфског наслеђа у Србији“, који се финансира од стране Министарства културе и информисања Републике Србије 2015. и 2016. години.

Руководилац пројекта Балканолошког института САНУ: „EpiDoc XML кодирање римских натписа са тла Србије — дигитализација античког епиграфског наслеђа” који је финансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије у 2018. години (www.digitalepigraphyserbia.rs).

Експертски послови

2015– Expert evaluator and external monitor for Research Executive Agency, Marie Sklodowska Curie Actions, Horizon 2020 programme.  

Библиографија

Монографије  

 • Николић, Д. Дробета, римски град на Дунаву [Drobeta, A Roman Town on the Danube], Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 144, 2019. ISBN 978-86-7179-108-3.

 • Грбић, Д. Племенске заједнице у Илирику. Предурбане административне структуре у римским провинцијама између Јадрана и Дунава (I-III век). [Tribal Communities in Illyricum. Pre-urban Administrative Structures in the Roman Provinces Between the Adriatic and the Danube (First–Third Centuries)], Посебна издања 125, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2014. ISBN: 978-86-7179-084-0 http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3320 

Чланци

 • Nikolić, D. “Stoneworkers’ Hercules. A Comment on an Upper Moesian Inscription”. Studia antiqua et archaeologica 25/2 2019, 457–464. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/9050 

 • Loma, S. and D. Grbić Nikolić. “New and revised inscriptions from Dalmatia. Municipium Malvesiatium and municipium Splonistarum”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 207 (2018), 278–288. (ISSN 00845388) http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4511 

 • Nikolić, D. “Some Considerations about the Peregrine Communities in Upper Moesia”. Lucida intervalla 47 2018, 221–234. (ISSN 1450-6645) http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4957  

 • Grbić, D. “Greek, Latin and Palaeo-Balkan Languages in Contact, Rhesis”. International Journal of Linguistics, Philology, and Literature Linguistics and Philology 7.1 (2016), 32–41. (ISSN 2037-4569), http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3911   

 • Grbić, D. “Ancestral Gods and Ethnic Associations: Epigraphic Examples from Upper Moesia”. Lucida intervalla 44 (2015), 125–136. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3910   

 • Grbić, D. “Thracian Hero on the Danube”. Balcanica XVIV (2014), 7–21. (ISSN 0350-7653), http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4353   

 • Petrović, V. P. and D. Grbić. “The Roman Roads Between Upper Moesia and Thrace: Archaeological and Epigraphic Evidence”. Journal of Ancient Topography/Rivista di Topografia Antica XXIV (2014), 23–32. (ISSN 1121-5275), http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6374   

 • Грбић, Д. „Епиграфске вести из Источне Србије”. Етно-културолошки зборник XVIII (2014), 97–99. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3918  

 • Petrović, V. P. and D. Grbić. “Ancient Remesiana: А New Milestone from the Times of Severus Alexander”. Journal of Ancient Topography ХХIII/Rivista di topografia antica ХХIII (2013), 95–106. [ISSN 1121-5275; ISBN 9788867660896], http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6373   

 • Grbić, D. “О antroponimiji Azala” [Anthroponymy of the Azali]. Lucida intervalla 42 (2013), 119–142. (ISSN 1450-6645), http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3915

 • Грбић, Д. „Војни лекари у Горњој Мезији“ [Roman Military Physicians in Moesia Superior]. Етно-културолошки зборник XVII (2013), 61–67.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3917  

 • Grbić, Д. „Agripa, Plinije i geografija Ilirika“. Lucida intervalla 41 (2012), 93–105. (ISSN 1450-6645), http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3912 

 • Grbić, Д. „O jednom nedavno objavljenom latinskom natpisu“. Lucida intervalla 41 (2012), 107–114. (ISSN 1450-6645), http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3913 

 • Grbić, Д. „Epigraphic Note on the Cult of Juppiter Dolichenus in the Iron Gates“. Classica et Christiana 7/2 (2012). (ISSN: 1842-3043), http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7983 

 • Grbić, Д. „Augustan Conquest of the Balkans in the Light of Triumphal Monuments“. Živa Antika/Antiquité vivante 61 (2011), 129–139. (ISSN 0514-7727), http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/3916 

 • Грбић, Д. „Из епиграфске баштине античке Доклеје: један натпис посвећен Neptuno periculorum Absolutori“. [Inscription dedicated to Neptune from the territory of ancient Doclea]. Старинар LIX/2009, 2010, 175–180. (ISSN 0350-0241), DOI 10.2298/STA0959175G.   http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4061 

 • Грбић, Д. „Cilices у Сингидунуму. Белешке из војничке епиграфике и топографије“ .[Cilices in Singidunum. Notes on Military Epigraphy and Topography]. Старинар LVII/2007, 2008, 221–227. (ISSN 0350-0241), http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4060 

Прикази

 • Grbić, D. „Digitalna epigrafika u jugoistočnoj Evropi”. [Digital Epigraphy in South-Eastern Europe]. Lucida intervalla 42 (2013), 186–188. (саопштење) 

 • Мирковић, M. и Д. Грбић. „Moesia Superior. Eine Provinz an der mittleren Donau.“ Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2007“. (приказ), Старинар LVI/2006, 2007, 392–394. (ISSN 0350-0241)

Конференције

 • Nikolić, D. “Digitizing the Ancient Epigraphic Heritage from Serbia”. International Workshop in Epigraphy and Sigillography, Шумен/Велики Преслав, 28–30.10.2019.

 • Nikolić, D. “Case Study in Digital Humanities: Roman Inscriptions in Serbia”. Примена слободног софтвера и отвореног хардвера/Applicaton of Free Software and Open Hardware (PSSOH), Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 26. октобар 2019. DOI 10.5281/zenodo.3464087 

 • Nikolić, D. “Roman Military Strategy in the Iron Gates in the Light of Epigraphic Evidence”. Defending the polis - defending the Empire. The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions International Epigraphic Roundtable, University of Debrecen, 17–18 October 2019.

 • Николић, Д. Дигитални репозиторијум Балканолошког института САНУ, ДАИС — две године касније, Српска академија наука и уметности, Београд,  26.6.2019.

 • Nikolić, D. “First contacts between the Roman Military and the local people” 24. Limes Congress Book of Abstracts, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 119.  Belgrade—Viminacium, 2–9 September 2018. ISBN 979-86-6439-039-3

 • Kurilić, A. and Grbić, D. “New epigraphic finds from the Roman province of Dalmatia”.  XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity, Vienna, 28 August–1 September 2017. 

 • Grbić, D. “Some traits of Romanization in Eastern Dalmatia”. Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 3, Marko A. Janković, Vladimir Mihajlović eds., 26. Petnica Science Center, 22–25 September 2016. ISBN 978-86-6427-052-6 

 • Grbić, D. “Contact Phenomena between Greek and Latin and Peripheral Languages in the Mediterranean Area (1200 B.C.–600 A.D.)”. International Workshop, Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia “Sa Duchessa”, 13–14 April 2015.

 • Grbić, D., V. Petrović and V. Filipović. “Serbian-French Bilateral Project: Middle Danube, Lower Sava and Central Balkans: Land of Anchor, Land of Passage from 1st to 5th centuries A.D.” 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists - Abstracts of the Oral and Poster Presentations, European Association of Archaeologists, 32– 32. Турска, 10–14 September 2014. ISBN: 978-605-396-287-8.

 • Grbić, D. «Аspects de la romanisation dans les provinces romaines entre Adriatique et Danube » Les Balkans entre Adriatique et mer Noire dans l’Antiquité, Institut Ausonius, Bordeaux, 7 novembre 2014.

 • Grbić, D. „EpiDoc и критичко издавање античких текстова”. Digitalia philologorum. Dan digitalne latinistike/grecistike na Filozofskom fakultetu, Filozofski fakultet Beograd, 28.12.2014.

 • Grbić, D. “Towards Building a Digital Corpus of Roman Milestones from Serbia — Ideas and Possibilities”. Middle Danube, Sava and Lower Central Balkans: Land of anchor, Land of Passage from first to fifth century AD, Belgrade, Institute for Balkan Studies, 7 October 2014.

 • Grbić D. “Eastern Serbia in Roman Times: some administrative aspects”. International Scientific conference Central Balkans to the Danube: Archaeology and Heritage. Svrljig, 5–6 October 2013. ISBN 978-86-7179-081-9

 • Grbić D. “Dii Paterni and National Clubs. The Epigraphic Evidence for the Anatolian cults in the Roman Province of Upper Moesia Romanising”. Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, International symposium, Leiden University/University of Toulouse/Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 18–21 September 2013.

Докторска дисертација

 • Грбић, Д. „Civitates peregrinae у Илирику у време Принципата према Плинијевој Naturalis historia и епиграфским изворима“. Београд: Филозофски факултет, 2012. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/1053 

Организација скупова

EpiDoc XML Workshop Belgrade 2018

Издавање грађе 

 • Notices dans L’Année épigraphique 2017, ed. Mireille Corbier (ed.), Paris: Presses Universitaires de France [ISBN 978-2-13-082103-8 ISSN: 00662348]

https://www.cairn.info/revue-annee-epigraphique-2020-1.htm

 • Notices dans L’Année épigraphique 2016, ed. Mireille Corbier (ed.), Paris: Presses Universitaires de France [ISBN 9782130802044, ISSN: 00662348]

https://www.cairn.info/revue-annee-epigraphique-2019-1.htm