др Драган Бакић

виши научни сарадник

Контакт: dragan.bakic@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Драган Бакић је дипломирао на катедри за историју Филозофског факултета у Београду (2005), а докторирао на Универзитету у Лидсу (School of History, University of Leeds, United Kingdom) одбранивши дисертацију под насловом “Great Britain, the Little Entente and Security in Danubian Europe, 1919–1936” (2011). Запослен је у Балканолошком институту САНУ од 2012. године.  

Област истраживања и и страживачке теме – историја Србије, Југославије и Балкана у ери светских ратова, нарочито дипломатија, спољна политика, међународни односи и безбедност; спољна политика Велике Британије према подунавској Европи.

Пројекти:

2020–2022 Руководилац пројекта The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934–1941 (акроним SerbRightWing), који је одобрен за финансирање у оквиру позива Фонда за науку Републике Србије под насловом Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС). Носилац је Балканолошки институт САНУ. Пројекат ће бити окончан у октобру 2022. године, а најважнији резултат ће бити објављена монографија.  

Библиографија

Монографије

Чланци и поглавља

 • Bakić, D. 2021. “Transition from Austria-Hungary to Yugoslavia: the Serbian Army’s Occupation of Bosnia and Herzegovina in Late 1918”. In The End of the Great War in the Balkans, 1918–1923, еd. Vojislav Pavlović. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA. (у штампи) 

 • Bakić, D. 2021. “‘Less of Two Evils’: Milan Stojadinović, Albania and Yugoslav-Italian Relations, 1935–1939”. У зборнику радова са 12. међународног конгреса Међународне асоцијације за студије југоисточне Европе Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe, AIESEE ‒ Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen, 2–6. септембaр 2019. (у штампи)

 • Бакић, Д. 2021. „Регент Александар и стварање Југославије”. У Крај рата, Срби и стварање Југославије, ур. Михаило Војводић. Београд: Српска академија наука и уметности. (у штампи)

 • Бакић, Д. 2021. „Матеја Мата Бошковић: прилог за биографију српског дипломате”. У Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави, ур. Љубодраг Ристић. Чачак, Београд, Љубљана: Међуопштински историјски архив Чачак, Центар за историју Југославије и савремену националну историју, ЗРЦ САЗУ ‒ Инштитут за културне ин меморијалне студије. (у штампи)

 • Bakić, D. 2020. “The Kingdom of Yugoslavia during the Peace Conference and its Aftermath”. In Vom Nachkrieg zum Vorkrieg: Die Pariser Friedensverträge und die internationale Ordnung der Zwischenkriegszeit, eds. Ulrich Schlie, Miklos Lojko and Thomas Weber, 93-107. Baden-Baden: Nomos. 

 • Bakić, D. 2020. “Dealing with a ‘17 Stone Germany’: British Foreign Policy towards Danubian Europe, 1936–1939”. In Wars and Betweenness: Big Powers in Middle Europe, 1918-1945, eds. Aliaksandr Piahanau and Bojan Aleksov, 41-59. Budapest: Central European University Press. 

 • Bakić, D. “The Serbian Minister in London, Mateja Bošković, the Yugoslav Committee, and Serbia's Yugoslav Policy in the Great War, 1914–1916”. Balcanica L (2019), 173–215. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7788 

 • Bakić, D. “The Great War and the Kingdom of Yugoslavia: The Legacy of an Enduring Conflict”. Balcanica XLIX (2018), 157–169. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5265

 • Bakić, D. 2018. “The Kingdom of Yugoslavia and Great Britain”. In British-Serbian Relations from the 18th to the 21st Centuries, ed. Slobodan G. Markovich, 219–235. Belgrade: Faculty of Political Science and Zepter Book World. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5269

 • Bakić, D. “Milan Stojadinović, the Croat Question and the International Position of Yugoslavia, 1935–1939”. Acta Histriae 26/1 (2018), 207–228. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5263 

 • Bakić, D. “Regent Alexander Karadjordjević in the First World War”. Balcanica XLVIII (2017), 191–217. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5243 

 • Bakić, D. “Note on the Fotić Document”. The Historian 79/4 (2017), 820–823. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5241  

 • Bakić, D. “Nikola Pašić and the Foreign Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1919–1926”. Balcanica XLVII (2016), 285–316.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5261 

 • Bakić, D. “Apis’s Men: the Black Hand Conspirators after the Great War”. Balcanica XLVI (2015), 219–239. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5259 

 • Bakić, D. 2015. „Prilog za biografiju: politička karijera Uroša Desnice u vremenu iskušenja (1919–1941)”. U Vladan Desnica i Split 1920–1945: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014, ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, 235–257. Zagreb: Filozofski fakultet. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5260   

 • Bakić, D. “The Italo-Yugoslav Conflict over Albania: a View from Belgrade, 1919–1939”. Diplomacy & Statecraft 25/4 (2014), 592–612.    http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5244 

 • Bakić, D. “‘Must Will Peace’: the British Brokering of ‘Central European’ and ‘Balkan Locarno’, 1925–1929”. Journal of Contemporary History 48/1 (2013), 24–56. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5256 

 • Bakić, D. “The Port of Salonica in Yugoslav Foreign Policy, 1919–1941”. Balcanica XLIII (2012), 191–210. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4341  

 • Bakić, D. “Diplomacy and Loans: the Foreign Office, Economic Reconstruction and Security in South-Eastern Europe in the 1920s”. International History Review 34/4 (2012), 631–653. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5257 

 • Bakić, D. “Great Britain, the Little Entente and the Genoa Conference of 1922”. Istorija 20. veka 3 (2011), 109–124. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5254