Ма Данило Савић

истраживач сарадник

Контакт: danilo.savic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

Запослен као истраживач приправник на Балканолошком институту САНУ од августа 2019. Докторанд на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду и на École Pratique des Hautes Études у Паризу; стипендија француске владе за докторске студије у коменторству на ова два факултета. Пријављена докторска дисертација под насловом Contacts entre les langues de l’Italie et des Balkans pendant l’antiquité: le cas du messapien et des vestiges linguistiques de l’Illyricum (Контакти између језика Италије и Балкана у антици: случај месапског и језичких реликата Илирика). Мастер студије заврешене на École Pratique des Hautes Études (2018–2019); стипендија француске владе за мастер студије. Наслов мастер рада: La notation des consonnes géminées en osque (Бележење консонантских гемината у осачком). Основне студије завршене на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета (2013–2017). Наслов дипломског рада: Развој индоевропског *ln у лексичком наслеђу грчког и латинског језика.

Област истраживања: индоевропеистика, историјска граматика грчког и латинског, италски језици, месапски језик, палеобалканистика, језички реликти Илирика, трачки језик, античка епиграфика.

Истраживачке теме: однос месапског и палеобалканских језика, однос палеобалканских и других индоевропских језика, језички контакти на Балкану и у суседним пределима у античко доба, ономастика домородачког становништва античког Балкана, праиталски, однос италских и келтских језика.

 

Пројекти:

2019– Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана – бр. 177012. Пројекат у оквиру програма основних истраживања финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2011-2019. Руководилац: проф. др Ненад Н. Тасић. 

2020– Друштво, духовно-материјална култура и комуникације на Балкану у праисторији и раној историји Балкана. Институционално финансирање. Руководилац: др Драгана Николић. 

2019– Langues et institutions en Italie méridionale : Les aires osques et messapiennes entre Grande-Grèce et Rome. Руководиоци: Мишел Аберсон (Université de Lausanne), Емануел Дипраз (Université libre de Bruxelles/École Pratique des Hautes Études) Луис Силва Ренесес (Université de Genève), Антоан Вирда (Université de Lausanne), Рудолф Вахтер (Universität Basel).

 

Библиографија

Чланци и студије

 

Прикази

  • Savić, D. „Compte-rendu de Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche du vieux celtique continental. Paris: Éditions Errance. 2018, 440 p.” Balcanica 51 (2020), 293–296.

 

Конференције

  • Savić, D. „Revisitng Saussure’s Effect in Italic: The etymology of Oscan sollo.“ Konferencija Arbeitstagung 100 Jahre Indogermanistik an der Universität Ljubljana – Ein “Ljubljäum”, Ljubljana, 4–7 jun 2019. 

 

Предавања

  • Савић, Д. Предавач на Belgrade Winter School in Indo-European Linguistics, Одељење за класичне науке Филозофског факултета, Универзитет у Београду, Београд, 10–14. фебруар 2020.

  • Савић, Д. Предавач на факултативном курсу (са др Орсатом Лигоријом) Увод у сабелске језике (осачки и умбријски), Одељење за класичне науке Филозофског факултета, Универзитет у Београду, зимски семестар 2018/2019.