МА Анђела Реџић

истраживач сарадник

Контакт: andjela.redzic@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Анђела Реџић основне и мастер студије завршила је у периоду 2014−2019. на Филолошком факултету Универзитета у Београду (основне студије на смеру Српски језик и књижевност, филолошки профил, а мастер на смеру Српска филологија). Током студија била је стипендиста Министарства науке, просвете и технолошког развоја РС и Министарства за омладину и спорт РС. По завршетку основних академских студија радила је транскрипцију тимочког и лужничког говора за пројекат (Dis-)entenglig traditions on the Central Balkans: Performance and perception. Мастер рад на тему „Лексичко-семантичке и функционално-стилистичке карактеристике бошкачког језика“ одбранила је 2019. године, а исте године уписала и докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на модулу Српски језик. Од децембра 2019. године запослена је на Балканолошком институту САНУ.

Области истраживања и истраживачке теме – балканска лингвистика, дијалектологија, дијалекатска синтакса, језици у контакту, тајни језици, корпусна лингвистика.

Пројекти:

2020−  “Contact-induced language change in situations of non-stable bilingualism – its limits and modelling: Slavic (social) dialects in Albania” (Университет им. Карла фон Осецкого, Ольденбург, ФРГ)“. Институте славяноведения Российской академии наук (Москва) (руководилац Е.С. Узењева), Deutsche Forschungsgemeinschaft (руководилац М. Макарцев). Спољни сарадник на транскрипцији јужнословенских дијалекатских записа из Албаније.

2019‒ “(Dis-)entenglig traditions on the Central Balkans: Performance and perception” (Филолошки факултет Универзитета у Београду, Славистички семинар Универзитета у Цириху, Институт за лингвистичка истраживања Руске академија наука, Санкт Петербург). Спољни сарадник на транскипцији тимочког и лужничког говора и ревизији транскрипата.

Библиографија

Чланци 

  • Реџић, A. „Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор“. Узданица XVII/1 (2020),  133−143. 

  • Реџић, A. „Одлике фонолошког система говора жупе Сиринић“. У Доминанты сербской культуры, 78−97. Москва: Издательство Московского университета.

  • Реџић, A. 2019. „Лексичко-семантичке и функционално-стилистичке карактеристике бошкачког језика“, мастер рад одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Прикази

  • Реџић, А. „Још једна конференција младих филолога“. Књижевност и језик 3 4/5 (2018), 281−285.

Конференције

  • Реџић, А. „Одлике фонолошког система говора жупе Сиринић“.  Предствљено на Доминанты сербской культуры, Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 8−13. ноябра 2019 г.

  • Реџић, А. „Бошкачки језик. Питање творбе“. Представљено на Доминанты сербской культуры, Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 6−11. ноябра 2020 г. 

  • Реџић, А. „Млађи саговорници у дијалектолошким истраживањима“. Представљено на Језик, књижевност, алтернативе, Ниш,15−16. април 2021.