др Игор Вукадиновић

научни сарадник

Контакт: balkinst@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

Др Игор Вукадиновић запослен је као истраживач-сарадник на Балканолошком институту САНУ. Фокус његових истраживања је савремена српска историја, савремена историја Косова и Метохије и југословенско-албански односи. Докторску дисертацију на тему „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“ одбранио је 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Област истраживања и истраживачке теме – Савремена национална историја, историја Југославије и савремена историја Косова и Метохије.

 

Пројекти:

2019 –2021 Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Носилац: Балканолошки институт САНУ.

 

Библиографија

Монографије

 • Вукадиновић, И. Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969). Београд: Балканолошки институт САНУ, 2021.  (М40) ISBN - 978-86-7179-116-8

 

Чланци и студије

 • Вукадиновић, И. „Делатност албанске емиграције на Западу по питању Косова и Метохије (1945–1969)“. Зборник радова Филозофског факултета 2 (2021), 237–255. DOI:10.5937/ZRFFP51-26886

 • Вукадиновић, И. „Економски и просветни преображај аутономије Косова и Метохије (1958–1965)“. Баштина 54, (2021), 327–346. DOI https://doi.org/10.5937/bastina31-30520

 • Vukadinović, I. „Kulturno i ekonomsko povezivanje Albanije i Kosova i Metohije (1967–1971)“. Istorija 20. veka XXXIX 2 (2021), 375–396. DOI https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.vuk.375-396

 • Вукадиновић, И. „Промена положаја аутономних јединица у Србији и почетак дезинтеграције социјалистичке Југославије (1957 – 1969)“. Лесковачки зборник LXI, 381–400. https://muzejleskovac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Leskovacki-zbornik-LXI-1.pdf

 • Вукадиновић, И. „Просветна политика Краљевине Албаније на Косову и Метохији током Другог светског рата“. Токови историје 1 (2021), 109–132. DOI https://doi.org/10.31212/tokovi.2021.1.vuk.109-132

 • Vukadinović, I. „The Shift in Yugoslav-Albanian Relations: The Establishment of Ties between Albania and the Autonomous Province of Kosovo and Metohija (1966–1969)“. Balcanica LI (2020), 235–255.

 • Вукадиновић, И. „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 2020.

 • Вукадиновић, И. 2019. „Југословенска социјална политика на Косову и Метохији (1945–1974)“. У Социјална политика у Србији на раскршћу векова, тематски зборник међународног значаја, ур. В. Илић, 235–245. Београд: Висока школа социјалног рада.

 • Вукадиновић, И. „Устанак Шабана Полуже у Дреници 1945. године“. Баштина 49 (2019), 291–310. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7805

 • Вукадиновић, И. „Албанска побуна на Косову и Метохији 1944. и 1945. у светлу британске политике према Балкану“. Архив XVII 1–2 (2016), 137–148. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7806

 • Вукадиновић, И. 2016. „Ослобођење Косова и Метохије 1944. године“. У Косово и Метохија у Другом светском рату: Седам деценија касније, тематски зборник међународног значаја, ур. В. Виријевић и Д. Елезовић, 205–224. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

 

Конференције

 • Vukadinović, I. „Educational policy in Socialist Serbia after the Second World War“. Paper presented at The rise of education across European regions in the last two centuries, University of Groningen, 13. 4. 2021. 

 • Vukadinović, I. „Jugoslovenska socijalna politika na Kosovu i Metohiji (1945–1974)“. Predstavljeno na Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova, Beograd, 23. 11. 2018.