др Игор Вукадиновић

научни сарадник

Контакт: igor.vukadinovic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама:

Игор Вукадиновић рођен je 1990. године у Новом Саду. Основне и мастер студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију на тему „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“ одбранио је 2020. године на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Његово поље интересовања су савремена српска и балканска историја, са посебним акцентом на аутономију Косова и Метохије и српско-албанске односе. За монографију „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“, добио је награду Матице Српске за историју „Иларион Руварац“ за  2021. годину.

Област истраживања и истраживачке теме – Савремена национална историја, историја Југославије и савремена историја Косова и Метохије.

 

Пројекти:

2022– „Pope Pius XII and the Challenge of Totalitarianism in Yugoslavia, 1941–1958“, у склопу програма „ИДЕЈЕ“ Фонда за науку Републике Србије.

2019 –2021 Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Носилац: Балканолошки институт САНУ.

 

Библиографија

Монографије

 • Вукадиновић, И. Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969). Београд: Балканолошки институт САНУ, 2021.  (М40) ISBN - 978-86-7179-116-8

 

Чланци и студије

 • Vukadinović, I. „The question of national identity and the immigration of Kosovo Muslims to Turkey during the Yugoslav communist regime“. Politics, Religion & Ideology, vol 24, 2 (2023), 224-241 . https://doi.org/10.1080/21567689.2023.2209725
 • Вукадиновић, И. „Титоизам против науке: Пример „критичког осврта“ Зорана Јањетовића“. Токови историје, бр. 2 (2023), 359–367. https://doi.org/10.31212/tokovi.2023.2.vuk.359-367 
 • Вукадиновић, И. „Демографска и економска компарација Косова и Метохије и Јужне Србије под комунистичком влашћу, 1945-1971“. У: Врањски гласник поводом 110 година од Балканских ратова и ослобођења Старе Србије : тематски зборник од националног значаја, Врање: Народни музеј, 2023, 315–325.
 • Vukadinović, I. „Kulturna diplomatija u odnosima Jugoslavije i Albanije nakon Drugog svetskog rata“. U: Cultural diplomacy and cultural relations : collaboration, diversity, dialogue. editors Milena Dragičević Šešić, Raphaela Henze and Ljiljana Rogač Mijatović. Belgrade: University of Arts – Clio, Heilbronn : Heilbronn University, 2023, 260–275.
 • Вукадиновић, И. „Политичко насиље и укидање уставних права Републике Српске – одузимање територије, војске и правосуђа, 1996–2006“. Лесковачки зборник, год. 62 (2022), 363–380. https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.363V
 • Вукадиновић, И. „Италијанске и албанске оружане формације на Косову и Метохији током Другог светског рата (1941–1943)“. Војноисторијски гласник, бр. 1 (2021), 184–209. УДК: 94(497.115)"1941/1943"
 • Вукадиновић, И. „Делатност албанске емиграције на Западу по питању Косова и Метохије (1945–1969)“. Зборник радова Филозофског факултета 2 (2021), 237–255. DOI:10.5937/ZRFFP51-26886

 • Вукадиновић, И. „Економски и просветни преображај аутономије Косова и Метохије (1958–1965)“. Баштина 54, (2021), 327–346. DOI https://doi.org/10.5937/bastina31-30520

 • Vukadinović, I. „Kulturno i ekonomsko povezivanje Albanije i Kosova i Metohije (1967–1971)“. Istorija 20. veka XXXIX 2 (2021), 375–396. DOI https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.vuk.375-396

 • Вукадиновић, И. „Промена положаја аутономних јединица у Србији и почетак дезинтеграције социјалистичке Југославије (1957 – 1969)“. Лесковачки зборник LXI, 381–400. https://muzejleskovac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Leskovacki-zbornik-LXI-1.pdf

 • Вукадиновић, И. „Просветна политика Краљевине Албаније на Косову и Метохији током Другог светског рата“. Токови историје 1 (2021), 109–132. DOI https://doi.org/10.31212/tokovi.2021.1.vuk.109-132

 • Vukadinović, I. „The Shift in Yugoslav-Albanian Relations: The Establishment of Ties between Albania and the Autonomous Province of Kosovo and Metohija (1966–1969)“. Balcanica LI (2020), 235–255.

 • Вукадиновић, И. „Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)“, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 2020.

 • Вукадиновић, И. 2019. „Југословенска социјална политика на Косову и Метохији (1945–1974)“. У Социјална политика у Србији на раскршћу векова, тематски зборник међународног значаја, ур. В. Илић, 235–245. Београд: Висока школа социјалног рада.

 • Вукадиновић, И. „Устанак Шабана Полуже у Дреници 1945. године“. Баштина 49 (2019), 291–310. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7805

 • Вукадиновић, И. „Албанска побуна на Косову и Метохији 1944. и 1945. у светлу британске политике према Балкану“. Архив XVII 1–2 (2016), 137–148. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7806

 • Вукадиновић, И. 2016. „Ослобођење Косова и Метохије 1944. године“. У Косово и Метохија у Другом светском рату: Седам деценија касније, тематски зборник међународног значаја, ур. В. Виријевић и Д. Елезовић, 205–224. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

 

Конференције

 • Вукадиновић, И. „Положај Албанаца у Србији и Југославији у контексту положаја националних мањина у суседним државама (1945–1969)“. Косово и Метохија у 20. веку (историјско-геополитички осврт), Правни факултет у Београду, Институт за политичке студије и Народни музеј у Краљеву, 7. октобар 2023.
 • Вукадиновић, И. „Дотирање економије Аутономне косовско-метохијске области из буџета Народне републике Србије, 1945–1953“. Југ Србије и српска државност, Филозофски факултет у Нишу и Института за савремену историју, 6. октобар 2023.
 • Вукадиновић, И. "Улога медијске цензуре у променама устава Југославије и Србије 1968. и 1969. године". Публицистика у развоју друштва и државе: Јавна реч и јавна осуда. Народни музеј у Краљеву и Правни факултет у Београду, 17–18. август 2023.
 • Вукадиновић, И. „Економска и демографска компарација Јужне Србије и Косова и Метохије под комунистичком влашћу, 1945–1971“. Научни симпозијум Српски народ у Старој Србији и Македонији (1766–1991), Универзитет у Нишу, Народни музеј у Врању, 28–29. октобар 2022.

 • Вукадиновић, И. „Политичко насиље и укидање уставних права Републике Српске – одузимање територије, војске и правосуђа, 1996–2006“. Научна конференција Српске националне интеграције и дезинтеграције кроз времена, Универзитет у Нишу, Народни музеј у Лесковцу, Институт за савремену историју, 14–15. октобар 2022.

 • Вукадиновић, И. „Културна дипломатија у односима Југославије и Албаније након Другог светског рата, 1945–1948“. Међународна научна конференција Cultural diplomacy and cultural relations. Strengthening fair collaboration, diversity and dialogue, Универзитет уметности у Београду, 1–3. јун 2022.

 • Вукадиновић, И. „The subordination of ideologies to pragmatic policies: Albanian political leaders and the Fascist Italy, 1925–1939“. Међународна научна конференција The Right-Wing Parties and Intellectuals in Interwar South Eastern Europe: Between Conservatism and Fascism, Балканолошки институт САНУ, Београд, 7–8. април 2022.

 • Вукадиновић, И. „Промена положаја аутономних јединица у Србији и почетак дезинтеграције социјалистичке Југославије (1957–1969)“. Научна конференција Разлози, искуства и последице слома Југославије 1941. и 1991. године, Универзитет у Нишу, Народни музеј у Лесковцу, Институт за савремену историју, 8–9. октобар 2021.

 • Вукадиновић, И. „The 1972 smallpox outbreak in Yugoslavia and the health status of the Albanian national minority in Kosovo”. Међународна научна конференција Being a Minority in Times of Catastrophe, Биркбек, Универзитет у Лондону, 25–26. јун 2021.

 • Вукадиновић, И. „Educational expansion in Socialist Serbia after the Second World War“. Међународни научни семинар The rise of education across European regions in the last two centuries, Универзитет у Гронингену, 13. април 2021.

 • Вукадиновић, И. „Југословенска социјална политика на Косову и Метохији (1945–1974)“. Међународна научна конференција Социјална политика у Србији на раскршћу векова, Висока школа социјалног рада, Београд, 23. новембар 2018.