Језик , фолклор и миграције на Балкану

Руководилац пројекта

др Биљана Сикимић
научни саветник
www.biljanasikimic.com

Сарадници

др Анемари Сореску-Маринковић, виши научни сарадник
sites.google.com/site/annemariesorescumarinkovic
др Марија Илић, виши научни сарадник
др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник
др Мирјана Мирић, научни сарадник
ма Љубица Ђурић
Филолошки факултет, Београд

мр Марија Вучковић, истраживач сарадник
Институт за српски језик САНУ, Београд
др Соња Петровић
Филолошки факултет, Београд

Пројекат полази од синхроног феномена миграција и мобилности на Балкану, који се истражују на терену, а током аналитичког поступка допуњавају анализом историјске грађе, фолклорног и књижевног текста. Тимска теренска истраживања (различити квалитативни интервјуи са саговорницима) заснивају се на принципу поштовања идиома саговорника, али се квантитавним методама истражују језичке компетенције на контактним идиомима и стандардним језицима. Старије, традиционалне дијаспоре се истражују у транснационалом аспекту: Срби у Румунији, Грци у Србији, Словени католици у Војводини. Следећи круг интересовања су савремене трансформације традиционално полуномадских заједница у балканском оквиру (Роми, Ашкалије, Бањаши, Ђорговци) и присилне и организоване миграције и колонизација у Војводини током двадесетог века, мобилност муслиманских заједница Србије, радне миграције из Србије у Европи, феномен сезонских радника у Србији, и коначно – мешовити бракови у Банату и североисточној Србији. Поред допуњавања постојеће базе података Дигиталног архива Балканолошког института САНУ (ДАБИ) теренском грађом на тему миграција, ради се и на дигитализацији фолклорне гређе: Ерлангенског рукописа и Етнографске збирке из Архива САНУ.