Svetlana Ćirković, PhD

senior research associate

Contact: svetlana.cirkovic@bi.sanu.ac.rs 

Academic networks:

Svetlana Ćirković graduated, obtained her master's degree and doctorate at the Faculty of Philology, University of Belgrade. From 2003 to 2006 she worked at the Institute for the Serbian Language of SASA, and since 2006 she has been employed at the Institute for Balkan Studies SASA. She is engaged in domestic and international projects. She studied at the Central European University (Budapest, Hungary) and the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe (Marburg, Germany). She has reviewed papers for scientific journals: Origins, Folklore, Literary History, as well as for numerous collections of papers. She is a member of the Association of Folklorists of Serbia, the European Academic Network on Romani Studies and the Gypsy Lore Society.

 

Field of research: romology, balkanology, language contacts, syntax, linguistic anthropology, linguistic eco anthropology, nonverbal communication.

 

Research topics: language and culture of Roma in Serbia, language contacts of Serbian and Romani language, Romani language and Balkan Language Alliance, dialects of Serbian language and Balkan Language Alliance, language and culture of Serbs in Romania.

 

Projects:

2020–2021 Језички пејзаж културне регије Банат: синхрона и дијахрона перспектива, (Linguistic landscape of the Banat cultural region: synchronous and diachronic perspective), cooperation between the Institute for Balkan Studies SASA and the University of Jena (Germany), funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and DAAD.

2019– The Serbs in Romania and Romanian-Yugoslav Ties in the Second Half of the 20th Century, cooperation between SASA and Romanian Academy.

2018–2021 (Dis-)entangling traditions on the Central Balkans: Performance and perception (TraCeBa), cooperation between the Faculty of Philology, University of Belgrade and associates of the Institute for Balkan Studies SASA, the Slavic Seminar of the University of Zurich (Switzerland) and the Institute for Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences and Arts (St. Petersburg, Russia). The project in Serbia is funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, and is implemented within the ERA.Net RUS Plus program (subprogram FP7 / Horizon 2020).

2016– Истраживање историје и културе Срба у Румунији, (Research of the history and culture of Serbs in Romania), cooperation between the Center for Scientific Research and Culture of Serbs in Romania and the Association of Serbs in Romania.

 

Bibliography

Books

 • Ćirković, S. i M. Mirić. 2017. Romsko-srpski rečnik knjaževačkog gurbetskog govora. Knjaževac: Narodna biblioteka „Njegoš“. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4629 

 • Ћирковић, С. 2012. Стереотип времена у дискурсу расељених лица са Косова и Метохије. Београд: Балканолошки институт САНУ. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/964 

Editorials

 • Ћирковић, С. 2018. Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, Београд: Удружење фолклориста Србије. 

Articles

 • Sorescu Marinković, А., M. Mirić & S. Ćirković. “Assessing linguistic vulnerability and endangerment in Serbia: a critical survey of methodologies and outcomes”. Balcanica LI (2020), 65–104. https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10446

 • Mirić, M. & S. Ćirković. “Yaron Matras and Anton Tenser, Eds., The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Palgrave Macmillan, 2020, p. 596”. Balcanica LI (2020), 314–321.

 • Конер, Д. В., А. Л. Макарова & С. Чиркович. “Опыт составления программы для полевого исследования дивергенции и конвергенции традиций Центральных Балкан”. Вестник Томского Государственного Университета. Филология 65 (2020), 109–126.

 • Ćirković, S. 2020. “Bibi and Bibjako Djive in Serbia”. http://romafacts.uni-graz.at/view_pdf.php?t=culture&s=c_2_5&l=en (приступљено 11. 4. 2020). 

 • Ćirković, S. 2019. “Who’s Afraid of The Big Bad Hemp? The Growing and Processing of Hemp in Eastern Serbia”. In Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, eds. M. Slavkova, M. Maeva, Y. Erolova, and R. Popov, 153–171. Sofia: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences & Paradigma. http://iefem.bas.bg/en/between-the-worlds-people-spaces-and-rituals-2019.html 

 • Ћирковић, С. “Истраживач и саговорник у кадру. Тактилни гестови и њихова функција у теренском антрополошко-лингвистичком интервјуу”. Исходишта 5 (2019), 475–492.

 • Ћирковић, С. 2019. “Угроженост животне средине као елемент антрополошко-лингвистичких интервјуа у Књажевцу и околини”. У Књажевачки крај –потенцијали, стање и перспективе развоја, ур. М. Сибиновић, В. Стојадиновић, Д. Поповић Николић, 145–157. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, Београд: Српско географско друштво. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5734 

 • Ћирковић, С. 2018. “Савремена лингвистичка истраживања ромских говора у Србији”. У Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији, ур. Т. Варади, Б. Сикимић, 229–252. Београд: Српска академија наука и уметности. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5490  

 • Mirić, M. аnd S. Ćirković. “Report on documenting the Gurbet Romani variety in East Serbia and creating the Romani-Serbian dictionary”. Studia Ethnologica Pragensia, special issue: Romové: etnologické reflexe/Roma: Ethnological Reflections, eds. M. Jakoubek, 1/2018, 105–113. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4599 

 • Ћирковић, С. “Употреба гестова у нарацији: сећање на гајење и прераду конопље у Белобрешки (Румунији)”. Исходишта 4 (2018), 385–400. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5491 

 • Ћирковић, С. 2018. “Невербална комуникација у антрополошко-лингвистичком интервјуу: анализа мултимодалних транскрипата наратива на тему гајења и прераде конопље”. У Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, ур. С. Ћирковић, 219–238. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, Београд: Удружење фолклориста Србије. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5492 

 • Ћирковић, С. 2018. “Увод”.  У Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, ур. С. Ћирковић, 7–15. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, Београд: Удружење фолклориста Србије.

 • Ћирковић, С. 2017. “Лековито биље као елемент традицијске културе у околини Књажевца”. У Гора божурова (биљни свет у традиционалној култури Словена), ур. З. Карановић, 199–210.  Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“: Удружење фолклориста Србије. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5495 

 • Ћирковић, С. 2017. “Време идеализованог суживота Срба и Албанаца на Косову и Метохији”. У Језик, књижевност, време: зборник радова. Језичка истраживања, ур. Б. Мишић Илић, В. Лопачић, 343–360. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5494 

 • Ћирковић, С. “Настава на српском језику у Поморишју данас”. Исходишта 3 (2017), 519–536. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5493 

 • Ćirković, S. “Food as intangible cultural heritage – the česnica among Serbs in Romania”. Porta Balkanica VIII/ 1 (2016), 29–42. 

 • Ћирковић, С. 2015. “Роми у мешовитим браковима: Трансформација религијског, групног и језичког идентитета”. У Религија и верски обичаји Рома, ур. Б. Саитовић Лукин, 51–73. Београд: Rrominterpress. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5690 

 • Ћирковић, С. 2015. “Употреба цитата у усменим наративима о традиционалној медицини у Ибарском Колашину: од истинитости до евиденцијалности”. У Путевима српских идиома, ур. В. Поломац, М. Ковачевић, 207–229. Крагујевац: ФИЛУМ. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5691 

 • Ћирковић, С. “Истраживања српских заједница у жупанији Арад у Румунији: антрополошколингвистичка анализа наратива о прављењу чеснице”. Исходишта 1 (2015), 455–472. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5692 

 • Ćirković, S. 2015. “Tradiţia vie a sârbilor din judeţul Arad: cesniţa (česnica)”. In Populaţii şi patrimoniul imaterial euroregional. De la stratul cultural profund la tradiţii vii, ed. Elena Rodica Colta, 148–176. Bucureşti: Centrul Cultural Judeţean Arad. Editura Etnologică. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5693 

 • Ћирковић, С. “Улога истраживача у креирању корпуса конверзационих наратива”. Филолог XI (2015), 267–280. 

 • Ћирковић, С. “Дискурс инструкција – између когнитивне и антрополошке лингвистике”. Јужнословенски филолог LXX (2014), 207–223. 

 • Ћирковић, С. “Употреба стереотипа о Ромима у дискурсу једног ромског лидера – антрополошко-лингвистичка анализа”. Philologia Mediana 6 (2014), 477–494. 

 • Ћирковић, С. 2013. “Водени екосистем у фолклорном кључу: случај једног канала у селу Батковић”. У Aquatica. Књижевност, култура, ур. М. Детелић, Л. Делић, 249–259. Београд: Балканолошки институт САНУ. 

 • Ћирковић, С. “Изражавање будућности у дискурсу расељених лица са Косова и Метохије”. Косовско-Метохијски зборник 5 (2013), 299–319. 

 • Ћирковић, С. “Лингвистичка екоантропологија – могућности оснивања нове поддисциплине: Еколошка свест у фолклорном интервјуу”. Филолог VIII (2013), 287–306. 

 • Ćirković, S. 2012. “Ökonomische Migrationen im sozialistischen Jugoslawien: Bosnier in Banat”. In Labour Migrations in the Balkans, eds. B. Sikimić, P. Hristov, B. Golubović, 107–129. München – Berlin: Verlag Otto Sagner. 

 • Ћирковић, С. “Други међу нама: економски мигранти у Војводини”. Свеске 105 (2012), 86–99. 

 • Ћирковић, С. 2012. “Змија и игуана у традицијској култури Рома из Страже: антрополингвистичка анализа”. У Гује и јакрепи. Књижевност, култура, ур. М. Детелић, Л. Делић, 227–242. Београд: Балканолошки институт САНУ. 

 • Ћирковић, С. 2012. “Трансформације ромског идентитета: мешовити бракови”. У Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције, ур. Т. Варади, Г. Башић, 87–115. Београд: Српска академија наука и уметности. 

 • Ćirković, S. “Ursarii. O poveste biograficǎ”. Piramida. Revistǎ de culturǎ, investigaţie şi atitudine 2 (2011), 104–117. 

 • Ћирковић, С. 2009. “Из народне медицине Ибарског Колашина”. У Ибарски Колашин. Природа и традицијска култура, ур. М. Стојановић, 151–160. Крагујевац: Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу. 

 • Ћирковић, С. 2009. “Стратегије у структурисању усменог наратива: загробни живот у религијском контексту”. У Моћ књижевности. In memoriam Ана Радин, ур. М Детелић, 201–226. Београд: Балканолошки институт САНУ 

 • Ćirković, S. “Expressing time in the autobiographical discourse of internally displaced persons (IDP) from Kosovo”. Balcanica XXXIX (2009), 199–220. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4287 

 • Ćirković, S. 2008. “Stvarnost kosovske enklave: autopercepcija tradicionalnog lečenja”. U Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, ur. S. Nedeljković, 147–181. Kruševac: Baštinik. 

 • Ћирковић, С. 2008. “Курбан за мртве: антрополингвистичка и когнитивнолингвистичка анализа временских категорија”. У Крвна жртва. Трансформације једног ритуала, ур. Б. Сикимић, 207–227. Београд: Балканолошки институт САНУ.  

 • Ćirković, S. 2007. “Temporal Dimensions of Kurban for the Deceased: Refugees from Kosovo and Metohija”. In Kurban in the Balkans, eds. B. Sikimić, P. Hristov, 87–108. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA. 

 • Ćirković, S. “Bože me oprosti šta ću pričam pred tebom”. Petničke sveske. Zbornik radova odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice Petnica 62 (2007), 159–168. 

 • Ћирковић, С. 2007. “Етнички стереотипи о Ромима у Србији: прагмалингвистичка анализа”. У Друштвене науке о Ромима у Србији, ур. Љ. Тадић, Г. Башић, 169–186. Београд: Српска академија наука и уметности.

 • Ћирковић, С. 2007. “Традиционална култура Влаха североисточне Србије: могућности секундарне анализе теренске грађе”. У Положај националних мањина у Србији, ур. В. Становчић, 447–480. Београд: Српска академија наука и уметности.  

 • Ћирковић, С. “(Етно)лингвистичка истраживања Влаха у Србији”. Probleme de filologie slavǎ XIV (2006), 273–286. 

 • Ćirković, S. 2006. “Despre încrederea în cercetător: un bosniac în Toracu-Mic”. In Caiete de teren. Torac – metodologia cercetării de teren, ed. A. Sorescu-Marinković, 225–266. Novi Sad: Editura Fundaţiei, Panciova: Editura Libertatea. 

 • Ćirković, S. 2006. “Linguistic anthropology of enclaves: possibilities of transcript analysis”. Symposia. Journal for Studies in Ethnology and Anthropology, AIUS, Craiova, 331–348. 

 • Ћирковић, С. 2005. “Перцептивна димензија грнчарске терминологије: Веселин Герић, последњи грнчар из Штрпца”. У Лицеум 9. Живот у енклави, ур. Б. Сикимић, 193–220. Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу. 

 • Ћирковић, С. “Изливање воде на Велики четвртак у селима у околини Неготина”. Зборник Матице српске за славистику 67 (2005), 165–185. 

 • Ćirković, S. 2005. “Jedan vlaški običaj među Srbima”. У Radovi simpozijuma Banat istorijska i kulturna prošlost, 288–294. Timişoara–Novi Sad–Reşiţa.

 • Ćirković, S. 2005. “Od Kavkaza do Banjice: Mečkari”. У Бањаши на Балкану. Идентитет етничке заједнице, ур. Б. Сикимић, 219–248. Београд: Балканолошки институт САНУ. 

 • Ćirković, S. 2005. “Izrada crepulja kod Vlaha u severoistočnoj Srbiji”. U Radovi simpozijuma „Banat – istorijska i kulturna prošlost“ VII, 65–71. Novi Sad–Pančevo.

 • Ћирковић, С. 2004. “Мек љеб ко сунђур да једеш”. U Лицеум 8. Избегличко Косово, ur. Б. Сикимић, 85–108. Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу.  

 • Илић М. и др. “Култна места Косова и Метохије”. Баштина 15 (2003), 153–174. 

Conferences

 • Mirić, M. & S. Ćirković. “Serbian loan-verbs adaptation in Gurbet Romani in Eastern Serbia“. INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020: Slavic Studies Today: Slavic Languages, Literatures and Cultures in the European Context, University of Graz, Austria, 24–25 February 2021.

 • Ćirković, S. “Non-pronominal use of the dative clitic si in Timok vernaculars“.  Empirical approaches to linguistic variation: The Balkans and beyond”, University of Zurich, Switzerland, 11–12 March 2021. 

 • Mirić, M. & S. Ćirković. “Serbian loanwords on Romani-speaking children’s narratives“. Psycholinguistics, neurolinguistics and clinical linguistics research 8 (PNCLR 8), University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 31 October 2020. 

 • Ћирковић, С. „Датив присности“/„Датив срдачности“ у радовима Радета Ухлика”.  Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома, Београд: Српска академија наука и уметности, Београд, Србија, 22. новембар 2019. 

 • Ćirković, S. “Use of the Evaluative Dative Reflexive si in the Timok and Lužnica Vernaculars in Eastern Serbia”. XLVIII Международнaя филологическaя научная конференция, Faculty of Philology, State university of Saint Petersburg, Russia, 18–27 March 2019. 

 • Ћирковић, С. “Угроженост животне средине као елемент антрополошко-лингвистичких интервјуа у Књажевцу и околини”. Књажевачки крај – потенцијали, стање, перспективе развоја, Народна библиотека „Његош“, Књажевац, Србија, 19–20. април 2019. 

 • Ćirković, S. “Language documentation of Romani in Eastern Serbia (Knjaževac and surroundings)”. International Linguistic Conference CLARC2018: Perspectives on Linguistic Diversity, panel: Linguistic endangerment in Southeast Europe, Faculty of Humanities and Social Science, University of Rijeka, Croatia, 8–10 June 2018. 

 • Ćirković, S. and M. Mirić. “Loan-verb adaptation in Gurbet Romani in Knjaževac (Eastern Serbia)”. 13th International Conference on Romani Linguistics, Sorbonne Nouvelle, Paris, France, 13–14 September 2018. 

 • Ћирковић, С. “Истраживач и саговорник у кадру. Тактилни гестови и њихова прагматичка функција у теренском антрополошко-лингвистичком интервјуу”. Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, Темишвар, Румунија, 19–21. октобар 2017. 

 • Ћирковић, С. “Сећања на гајење конопље у Белобрешки: теренска антрополошко-лингвистичка истраживања српских заједница у Дунавској клисури”. Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија, 13–15. октобар 2017. 

 • Ćirković, S. “Who’s afraid of bad-mouthed hemp? The contemporary village in Eastern Serbia between tradition and the media”. Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria, 30–31 October 2017.

 • Ćirković, S. “CORPUS Slavic Vernaculars in Kosovo and Metohija”. The Authenticity of Collections – an international and interdisciplinary Symposium on Authenticity, Recording and Digitalization of Collection, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany, 7–9 March 2016. 

 • Ћирковић, С. “Време расељених лица: когнитивнолингвистичко тумачење временских категорија”. Језик, књижевност, време, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија, 22–23. април 2016. 

 • Ћирковић, С. “Настава српског језика у Поморишју данас”. Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, Темишвар, Румунија, 14–15. октобар 2016. 

 • Ћирковић, С. “Савремена лингвистичка истраживања ромског језика у Србији”. Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији, Српска академија наука и уметности, Београд, Србија, 20–21. октобар 2016. 

 • Ћирковић, С. “Антрополошка и лингвистичка истраживања српских заједница у жупанији Арад”. Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија, 26. новембар 2015. 

 • Ćirković, S. “Česnica kod Srba u aradskoj županiji. Živa tradicija i jezički izraz instrukcija”. Populations and national and/or euro-regional intangable heritage, Centrul cultural Judetean Arad. Arad, Romania, 19–20 Jun 2014.

 • Ћирковић, С. “Антрополошка и лингвистичка истраживања српске заједнице у жупанији Арад у Румунији”. Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, Темишвар, Румунија, 17–19. октобар 2014. 

 • Ćirković, S. “Anthropological and Linguistic Researches of the Serbian Communities in the Arad Country in Romania”. Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně, University of West Bohemian in Pilsen, Pilsen, Faculty of Philosophy, Department of Anthropology, Pilsen, Czech Republic, 5 November 2014. 

 • Ćirković, S. “Data on Roma in the Digital archive of the Institute for Balkan Studies (SASA)”. Anthropology in the World, panel: Gypsies, Roma or Travellers and anthropologists of Europe, London UK, 8–10 June 2012.

 • Ćirković, S. “The role of researchers in a field research: researches of displaced persons from Kosovo and Metohija in the refugee camps”. Studing up, studing down. Exploring, explaining and exploiting the relations between power and research, Pilsen, University of West Bohemia, Czech Republic, 6 December 2012. 

 • Ćirković, S. “Stereotypes about Roma: from critical self-perception to manipulation”. Annual Meeting and Conference of the Gypsy Lore Society, University of Graz, Austria, 1–3 September 2011. 

 • Ćirković, S. “Stereotyping Ashkalies: living in Belgrade slums and suburbs”. Roma, Ashkali, Egyptians in former Yugoslavia, Giessen, Germany 22 January 2010. 

 • Ћирковић, С. “Трансформација ромског идентитета: мешани бракови”. Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције, Српска академија наука и уметности, Београд, Србија, 7–8. децембар 2010.

 • Ćirković, S. “The double status of the Ashkali women in a Belgrade slum”. Annual Meeting and Conference of the Gypsy Lore Society, Helsinki, Finland, 27–29 August 2009. 

 • Ćirković, S. “Now and Then: Expressing social time in the refugee camp, Expressing diversity and mutuality”. The 10th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), panel: Mutuality and memory: encounters in Mediterranean and Middle Eastern cities, Ljubljana, Slovenia, 26–30 August 2008. 

 • Ćirković, S. “Expressing time in autobiographical discourse of internally displaced persons (IDP) from Kosovo”. Autobiographical Trajectories on the Balkans, Sixteenth International Round Table, Blagoevgrad, Bulgaria, 27–28. februar 2007. 

 • Ćirković, S. “Being Hidden in a Refugee Camp: Djorgovci from Kosovo”. Imagining Roma Culture, Ljubljana, Slovenija, 20–22. maj 2007. 

 • Ćirković, S. “Linguistics anthropology of enclaves: possibilities of transcript analysis”. Anthropoeast. The anthropology of the South-Eastern Europe. Poetics and politics in anthropology. The Second International Conference in Ethnology and Anthropology, Craiova, Romania, 22–25 November 2006.

 • Ћирковић, С. “Етно-лингвистичка истраживања Влаха у Србији”. Румунско-српски и општебалкански културни мозаик, Темишвар, Румунија, 11–13. новембар 2005.

 • Ћирковић, С. “Власи у Србији: стање и перспективе истраживања”. Положај националних мањина у Србији, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права, САНУ Београд, Србија, 24–26. новембар 2005. 

 • Ћирковић, С. “Техника израде црепуља – Роми са Косова”. Духовна и материјална култура Рома. Други међународни симпозијум, Скопље, Македонија, 16–17. јануар 2004. 

Lectures

 • Ћирковић, С. “Bibijako djive у Србији – теренска истраживања.” Српска академија наука и уметности, Београд, 21. децембар 2017.

 • Ћирковић, С. “Основи лексикографије. Лексикографска обрада ромских речи.” Народна библиотека „Његош“ Књажевац, Србија, 11. јул 2017.

 • Ћирковић, С. “Пример добре и лоше лексикографске праксе (постојећи речници ромског језика).” Народна библиотека „Његош“ Књажевац, Србија, 10. јул 2017.

 • Ћирковић, С. “Методологија теренских истраживања: Документовање и архивирање теренске грађе.” Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија, 23. септембар 2016.

 • Ћирковић, С. “Методологија теренских истраживања: Документовање и архивирање теренске грађе.” Народна библиотека „Његош“, Књажевац, Србија, 12. јул 2016.

 • Ћирковић, С. “Anthropological and Linguistic Researches of the SASA Institute for Balkan Studies (Belgrade): research challenges, development of research methods, archiving recorded field materials.” University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Philosophy, Deparment of Anthropology, Czech Republic, 6. новембар 2014.

 • Ћирковић, С. “Методологија теренских истраживања.” Семинар за лингвистику, Истраживачка станица Петница, Србија, 23. август 2006.

 • Ћирковић, С. “Техника израде црепуља на Косову и Метохији.” Циклус предавања „Живот у енклави“, Одељење Српске академије наука и уметности и Студентски културни центар, Крагујевац, Србија, 20. јануар 2004.