Dragana Đurić, PhD

research associate

Contact: dragana.djuric@bi.sanu.ac.rs

Academic networks:

Dragana Đurić was born in 1986 in Belgrade. She graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade, at the Group for Serbian Literature and Language. In 2019, at the same faculty, she defended her Doctoral dissertation on the topic of Days of the Week in the folklore of the South and East Slavs. She worked as a lecturer and teacher of Serbian language and literature. Since 2018, she has been employed at the Institute for Balkan Studies SASA. She is a member of the Commission for Folklore at the International Committee of Slavists and the Association of Folklorists of Serbia. Member of the Committee for Serbian Language and Literature in Comparison with Other Languages and Literatures of the Department of Language and Literature of SASA.

Area of ​​research and research topics - folk culture and language of Serbs in the context of Slavic and Balkan peoples, folk Christianity of Serbs, posthumous rites, mythology and demonology of Slavic peoples.

 

Projects:

2022– Associate on the project Mythological Foundations of Slavic Folklore (SASA).

2018– Associate on the project Intangible Culture of Šumadija, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia. Project holder: Vukova zadužbina.

2018–2020 Collaborator on the project Folk Culture of Serbs between East and West (177022), Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. 

 

Bibliography

Books

 • Ђурић, Д. Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена.  Београд: Балканолошки институт САНУ, посебна издања. књ. 145, 2020. 

Articles and scientific papers

 • Ђурић, Д. „Обичајни поступци приликом умирања човека у кући – неке словенске паралеле“. Савремена српска фолклористика XII (2022), 37–38.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13413
 • Ђурић, Д. „Жртвовање животиња у годишњем календару Срба“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXXVIII (2022), 93–106. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/13484 
 • Ђурић, Д. „Предзнаци смрти у народној култури Срба“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 87 (2021), 19–32.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12433

 • Ђурић, Д. „Мушки дани у народним веровањима Јужних Словена“. Братство XXV (2021), 29–39.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12501;jsessionid=50111B1FE9FFE4B90349B579D02C0BC7

 • Ђурић, Д. 2021. „Народни живот у поезији малопознатог Алексија Везилића“. Уметност и контекст 6: Заборављени уметници и уметничка дела, 43–54. Ниш: Огранак САНУ у Нишу.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/11842

 • Ђурић, Д. „Називи покојника код словенских народа“. Зборник Матице српске за славистику 98 (2020), 159–176. ISSN 0352-5007. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10419 

 • Ђурић, Д. 2020. „Месец у народном веровању и понашању код Срба – традиција и савременост“. У Савремена српска фолклористика 9: Књига апстраката, ур. Б. Златковић, 29. Тршић: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-7301-155-4. 

 • Ђурић, Д. 2020. „Савремени фолклорни наративи о Светој Петки у Шумадији“. У Савремена српска фолклористика VII. ур. Б. Сувајџић и др., 431–451. Крушевац: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-85845-35-2.

 • Ђурић, Д. „Култ Свете Петке у народном хришћанству Срба данас“. Традиционная культура 20/5 (2019),  65–76. ISSN 2410-6658  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8959 

 • Ђурић, Д. 2019. „Савремени наративи о Светој Петки на подручју Шумадије“. У Савремена српска фолклористика VII: програм и књига апстраката, ур. Б. Сувајџић 34. Крушевац: Удружење фолклориста Србије. ISBN 978-86-7301-127-1 

 • Ђурић, Д. 2018. „Народне представе о данима у недељи у Шумадији“. У Шумадија кроз векове: слојеви културе. Књига резимеа и програм научног скупа одржаног у Галерији Универзитета у Крагујевцу, 20–21. април 2018, ур. Љ. Раденковић, В. Поломац, 34–37. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Београд: Вукова задужбина. ISBN 978-86-80796-19-2  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5875

 • Ђурић, Д. 2017. „Персонификација дана недеље у фолклору Јужних и Источних Словена“. У Даница: српски народни и илустровани календар за годину 2018, ур. М. Матицки и Н. Милошевић-Ђорђевић, 312–327. Београд: Вукова задужбина. ISSN 0354-4974 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5876

 • Ђурић, Д. и Љ. Раденковић. 2017. „Катанци на мостовима као нова глобална културна појава“. У Савремена српска фолклористика IV. ур. Б. Сувајџић и др., 311–328. Београд: Институт за књижевност и уметност и др. ISBN 978-86-7301-105-9.

 • Đurić, D. 2017. „La luna nelle credenze e nei comportamenti rituali: alcuni paralleli slavi“. In Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I, a cura di Lj. Banjanin, P. Lazarević Di Giacomo, S. Roić, S. Šeatović, 19–42. Alessandria: Edizioni dell'Orso. ISBN 978-88-6274-767-7.

 • Ђурић, Д. „Народне представе о уторку код Јужних и Источних Словена“. Зборник Матице српске за славистику 89 (2016), 35–46. ISSN 0352-5007.

 • Ђурић, Д. 2016. „Персонификация и демонизация дня недели – воскресенья“. У Демонология как семиотическая система. Тезисы докладов IV Международной научной конференции, ур. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова, 26–27. Москва: РГГУ.

 • Ђурић, Д. 2016. „Општи поглед на санскрит и његову употребу у значајним периодима индијске историје“. У Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, ур. М. Ковачевић, Ј. Петковић, 49–58. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. ISBN 978-86-85991-88-2.

 • Ђурић, Д. 2015. „Народна веровања и предања о одређивању судбине у Шумадији“. У Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2014/2015. годину X, ур. Р. Микић, 161–172. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. ISSN 1820-5305. 

 • Ђурић, Д. 2015. „Славенизми у Србској грамматици Илије Захаријевића“. У Савремена проучавања језика и књижевности VI/1. ур. М. Ковачевић, 23–31. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. ISBN 978-86-85991-74-5.

Reviews

 • Đurić, D. Kazivanja o snovima u folkloru Ruskog severa: „С четверга на пятницу... Рассказы о сновидениях в фольклоре Русского Севера“, А.Б. Мороз, Н.В. Петров, А.И. Захарова, А.В.Комарова, Н.А. Савина, Москва, Редкая птица, 2020, 440 str. U Narodna umjetnost, 59, 2 (2022), 165–169. https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/53937/bitstream_53937.pdf
 • Ђурић. Д. „Milan Dvornić, „Narodni običaji Srba u Baranji“ (Beli Manastir. 2019. 350 str.)“. Narodna umjetnost 57/1 (2020), 268–270. ISSN 0547-2504.    https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8881 

 • Ђурић, Д. „Прилог изучавању женских обредних поворки (Dražen Nožinić, Ladarice: ženske obredne povorke, Srpski genealoški centar, Beograd, 2019, 259 стр.)ˮ. Зборник Матице српске за славистику 96 (2019), 335–337.   http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6806 

Conferences

 • Ђурић, Д. „Обичајни поступци приликом умирања човека у кући – неке словенске паралеле“. Међународна научна конференција „Савремена српска фолклористика 12“,  Тршић, 30.септембар–2. октобар 2022.
 • Ђурић, Д. “Обредне поворке вучари на Косову и Метохији као део нематеријалне културне баштине”. Међународна научна конференција „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији“, САНУ, 1–2. јун 2021. 

 • Ђурић, Д. “Предзнаци смрти у народној култури Срба: традиција и савременост”. Међународна научна конференција „Савремена српска фолклористика 10“ Тополa, 18–20. јун 2021. 

 • Djurić, D. „Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs“. Animals and Religion, Finnish Society for Human-Animal Studies, Finnish Society for the Study of Religion, Helsinki, 7–8 April 2021.

 • Ђурић, Д. „Месец у народном веровању и понашању код Срба – традиција и савременост“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика IX, Тршић, 2–4. октобар 2020. године. 

 • Ђурић, Д. „Алексије Везилић, писац прве збирке поезије у српској књижевности“. Међународни научни скуп Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела, Ниш, Огранак САНУ у Нишу, 6. септембар 2019.

 • Ђурић, Д. „Савремени наративи о Светој Петки на подручју Шумадије“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика VII, Крушевац, 21–23. јун 2019.

 • Ђурић, Д. „Св. Пятница и Неделя в легендах и народных песнях балканских славян“. Међународни научни скуп Столетию Елеазара Моисеевича Мелетинского посвящается (X Мелетинские чтения), Москва: РГГУ, 22–24. октобар 2018.

 • Ђурић, Д. „Народне представе о данима у недељи у Шумадији“. Научни скуп Шумадија кроз векове: слојеви културе, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 20–21. април 2018.

 • Ђурић, Д. „Персонификации женских дней недели как мифологические персонажи у южных и восточных славян“. Међународни научни скуп Female Deities and Demons in Indo-European Culture, Универзитет у Лођу, 19–21. октобар 2017.

 • Ђурић, Д. и Љ. Раденковић. „Катанци на мостовима – нова фолклорна појава“. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика IV, Филозофски факултет у Палама, 7–8. октобар 2016.

 • Ђурић, Д. „Персонификация и демонизация дня недели – воскресенья“. IV Међународни научни скуп Демонология как семиотическая система, Москва, РГГУ, 15–17. јун 2016.

 • Ђурић, Д. „Представе о уторку код Јужних и Источних Словена“. Међународни научни скуп Паисиеви четения, Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“ 30–31. октобар 2015.

 • Ђурић, Д. „Одређивање судбине у народном веровању у Шумадији“. Научни скуп Шумадија кроз векове, Аранђеловац, 23. септембар 2015.

 • Ђурић, Д. „Општи поглед на санскрит и његову употребу у значајним периодима индијске историје“. VII научни скуп Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 28. март 2015.

 • Ђурић, Д. „Славенизми у Србској грамматици Илије Захаријевића“. VI научни скуп Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 22. март 2014.