Milena Davidović, MA

research assistant

Contact: milena.davidovic@bi.sanu.ac.rs

Academic networks:

She acquired the title of graduate philologist - Serbian Language at the Faculty of Philology, University of Belgrade in 2014. The following year, at the same faculty, she defended her master's thesis Serbian scriptoriums of the 13th century, gaining the title Master Philologist. She has been attending doctoral studies at the Faculty of Philology since 2015, and since June 2018 she has been employed at the Institute for Balkan Studies SASA. She was awarded the laureate of the Miodrag Pavlović award, for the best work in the Methodology of Teaching Serbian Literature and Language - Teaching the short story Our Christmas by Borisav Stanković. As a teaching associate, she was involved in the subject History of Medieval Literature, at the Department of Serbian Literature with South Slavic Literatures at the Faculty of Philology in Belgrade. She made an interactive map of Serbian scriptoriums on the occasion of the exhibition The World of the Serbian Manuscript Book (XII‒ XVII century) in the Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts. She made a selection and prepared old manuscripts for the exhibition Digital Cyrillic: 90 years since the founding of the University Library Svetozar Markovic in Belgrade. As part of the inter-academic cooperation, she was on a research stay in Sofia. She attended the Andrić Summer School in Visegrad, the EpiDoc scientific-archival workshop of the Institute for Balkan Studies SASA - Digital Archiving of Medieval Charters: Concepts and Experiences, the EpiDoc XML Workshop Belgrade and the research workshop of the Digital Edition of Medieval Documents: a project by a Serbian digital diplomat. During February 2020, she conducted archival research at the Austrian National Library in Vienna.

 

Areas of research and research topics - medieval literature, medieval literacy and culture, medieval scriptories and libraries in the Balkans, old and new textology, archaeography.

 

Projects:

2020– 14th Century South Slavonic Scribes and Scriptoria, finansed by the National Science Fund of Bulgaria. Project led by the Cyrillo-Methodian Research Centre and Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences. https://kopisti14.kmnc.bg/en/

2020– Српски биографски речник (Serbian Biographical Dictionary) (determinants: medieval scribes), Lexicographic Department of Matica Srpska, Novi Sad.

2018– Речник књижевних и културних термина (Dictionary of literary and cultural terms) (terms from the field of Medieval literature and culture), Institute of Literature and Art, Belgrade.

 

Bibliography

Articles and scientific papers

 • Давидовић, М. 2020. „Књижница манастира Шудикове”, „Записи”, „Каталог рукописних и штампаних књига манастира Шудикове (реконструкција)”. У Манастир Шудикова у Будимљи, ур. Поповић Д. и М. Поповић, 213–241, 243–247, 249–250. Беране: Епархија будимљанско-никшићка; Београд: Музеј Српске православне цркве. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10784

 • Давидовић, М. 2019. „Laboremus! – начело првог српског хирурга“. У Голгота – роман из балканског живота, пр. Ђорђевић В. и М. Давидовић, 489–537. Београд: Службени гласник: Универзитетска библиотека Светозар Марковић.

 • Давидовић, М. „Наративни дискурс у делу Стефана Првовенчаног”. Византијско-словенска чтенија 2 (2019), 253–268.  https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7972

 • Давидовић, М. „Каталог славянских рукописей афонских обителей, составили А. А. Турилов и Л. В. Мошкова, под редакцией А.-Э. Н. Тахиаоса. (2.-исправленное и дополненное изд. Београд: Чигоја штампа, 2016, 560 стр.)”. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2016/2017. годину ХII (2017), 551–554.

 • Давидовић, М. 2016. „Српски скрипторији од XII до XVII века”. У Свет српске рукописне књиге (XII‒ XVII века), ур. Д. Оташевић, З. Ракић и И. Шпадијер, 49–68. Београд: Галерија Српске академије науке и уметности./Davidović, М. 2016. ˮSerbian Scriptoria – Twelfth to Seventeenth Century”. In The World of Serbian Manuscripts (12th–17th centuries), ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, 69–88. Belgrade: Gallery of the Serbian Academy of Sceinces and Arts. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7970

 • Давидовић, М. 2015. „Поетика коментара у краткој прози Бранка Ћопића”. У Свет Бранка Ћопића, ур. А. Вранеш, 283–300. Вишеград: Одјељење за књижевност Андрићевог института.

Conferences

 • Давидовић, М. „Ћирилички скрипторијуми на Балкану – средњовековне институције писмености и културе”. Collegium Cyrillomethodianum, Кирило-Методијевски научни центар, Софија, Zoom платформа, 15. децембар 2020.

 • Давидовић, М. „A few features about unexplored manuscript (Ćorović 31, The University Library Svetozar Marković, Belgrade) and its edition”. Међународна конференција Humboldt-Kolleg 2020 Probleme Mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik: Europäische Philologien im Vergleich, Венеција, 27–29. јануар 2020.

 • Давидовић, М. „Наративни дискурс у хагиографском делу Стефана Првовенчаног”. Друга међународна научна конференција Византијско-словенска чтенија. Ниш, 24. новембар 2018.

 • Давидовић, М.  „Скрипторији на Скадарском језеру” Други међународни научни скуп: Српско језичко и књижевно наслеђе на простору данашње Црне Горе ‒ Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26‒28. мај 2017.

 • Давидовић, М. „Поетика града у прози Александра Прокопиева”. Округли сто Српско-македонске књижевне и културне везе, Охрид, 9‒11. јун 2016.

 • Давидовић, М. „Појање и стари српски стих” Десети Међународни научни скуп: Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 23‒25. октобар 2015.

 • Давидовић, М. „Дискурсивна динамика Андрићевих Знакова поред пута”. Осми симпозијум, Андрићеви Знакови: Иво Андрић као мислилац, филозоф, психолог, логичар и естет(а), Грац, 24‒26. септембар 2015.

Lectures

 • Давидовић, М. „Царски скрипторијуми: преписивачки центри у доба владавине царева Стефана Душана и Ивана Александра”. Међународни пројекат „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“, Кирило-методијевски научни центар (КМНЦ) и Институт за математику и информатику (ИМИ) Бугарске академије науке (БАН), Zoom платформа, 18. март 2021.

 • Davidović, M. „The Poetics of Notes on the Margins of Slavic Manuscripts”. Slavisches Institut der Universität zu Köln, 24. april 2018.